• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I INNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I INNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
Standard

Dane kontaktowe

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 81-338

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Szwedowicz

E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

Tel.: +48 583553333

Faks: +48 586217231

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i

lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

1 z 13 22.10.2021, 09:12

II.1.1) Nazwa:

SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU

LĄDOWEGO, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I INNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB URZĘDU

MORSKIEGO W GDYNI

Numer referencyjny: ZP.371.42.2021.ASz

II.1.2) Główny kod CPV

09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków

transportu lądowego, jednostek pływających i innego sprzętu na stacjach paliw

wskazanych przez wykonawcę w wykazie stacji, w łącznej, szacunkowej ilości:

olej napędowy ON B7– 380 000 litrów; etylina bezołowiowa 95 – 125 000 litrów;

olej napędowy PREMIUM - 240 000 litrów.

2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części, ze względu na miejsce tankowania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 1: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Gdyni

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Gdyni

II.2.4) Opis zamówienia:

Część nr 1: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Gdyni, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 20 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 5 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 100 000 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 15

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

2 z 13 22.10.2021, 09:12

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 2: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Gdańsku

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Gdańsku

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Gdańsku, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 30 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 50 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 30 000 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 10

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 3: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Rozewiu

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

3 z 13 22.10.2021, 09:12

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Rozewiu

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Rozewiu, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 100 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 20 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 25 000 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 15

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 4: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w

Lubiatowie

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Lubiatowie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Lubiatowie, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 50 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 10 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 0 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

4 z 13 22.10.2021, 09:12

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 25

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 5: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Elblągu

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Elblągu

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Elblągu, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 5 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 5 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 15 000 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 10

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

5 z 13 22.10.2021, 09:12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 6: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w

Sztutowie

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Sztutowie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Sztutowie, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 55 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 10 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 20 000 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 15

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 7: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Ustce

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

6 z 13 22.10.2021, 09:12

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Ustce

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Ustce, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 50 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 10 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 20 000 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 15

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 8: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Łebie

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Łebie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Łebie, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 40 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 10 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 10 000 litrów

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

7 z 13 22.10.2021, 09:12

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 15

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 9: Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Słupsku

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09130000 Ropa naftowa i destylaty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka terenowa w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb jednostki terenowej w Słupsku, w

szacunkowej ilości:

Olej napędowy ON B7 - 30 000 litrów;

Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 5 000 litrów;

Olej Napędowy PREMIUM - 20 000 litrów

2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3. Odległość stacji paliw od obsługiwanego punktu musi być nie większa niż 10

km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność stacji paliw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Stały upust cenowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 36

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

8 z 13 22.10.2021, 09:12

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu

paliwami ciekłymi (OPC) wydane przez Prezesa URE na podstawie przepisów ustawy

z dn. 10 kwietnia 1997r.-Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn.

zm.).

Rozdział II pkt 6 ppkt 6.2 SWZ:

6.2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem

najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o

zamówienie publiczne tytułem środka karnego,sporządzonej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ);

c) Ważna (obowiązująca) koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stosownie do ustawy Prawo Energetyczne ;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o

którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z

postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108

ustawy Pzp (Załącznik nr 9 do SWZ).

2) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli

wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych

środków;

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

9 z 13 22.10.2021, 09:12

Sekcja IV: Procedura

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4) Zamawiający wezwie również wykonawcę, który polega na zdolnościach

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach

określonych w art. 118 ustawy Pzp, do złożenia podmiotowych środków

dowodowych, o których mowa w Rozdz. II ust. 6.2 pkt. 1) lit. a-b powyżej

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Z UWAGI NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZNAKÓW, DALSZA TREŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W PKT

III.1.2) NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CIĄG DALSZY TREŚCI Z PKT III.1.1) NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w II.6.2.1).a) powyżej –

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w II.6.2.1).a)

powyżej;

6) Dokument, o którym mowa w II.6.2.5) a), powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. II.6.2.5.a) lub gdy dokument ten nie

odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i

4 ustawy Pzp zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy.

6.3 Wymagana forma dokumentów:

1) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Postanowienia umowy (Wzór umowy) stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Złożenie

oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych

postanowień umowy.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

10 z 13 22.10.2021, 09:12

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/11/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/11/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie pod

adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w

art. 139 ustawy Pzp.

2. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zamówienia, a także informacje o

środkach komunikacji elektronicznej, wymaganiach technicznych i organizacyjnych

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji zawarte zostały w

dokumentach zamówienia (SWZ i załącznikach).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający

nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109

ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem

najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w

postępowaniu. Dokumenty te zostały szczegółowo określone w SWZ.

5. Rozdział II pkt 6 ppkt 6.2 SWZ: Dokumenty składane razem z ofertą:

1) Formularz Oferty z Wykazem Dostępności (liczby) Stacji Paliw Wykonawcy

(Załącznik nr 1 do SWZ);

2) Formularz Cenowy z Wykazem Lokalizacji Stacji Paliw Wykonawcy (Załącznik nr 2

do SWZ);

3) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ.

Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ, które stanowi dowód

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

11 z 13 22.10.2021, 09:12

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, na dzień składania ofert (Załącznik nr 3 do SWZ);

4) Pełnomocnictwo

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów

rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,

powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym

zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania

umowy.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia są

oni zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z

treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają

poszczególni współkonsorcjanci (Załącznik nr 7 do SWZ).

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres

dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i

okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie

podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub

usługi, których wskazane zdolności dotyczą (Załącznik nr 6 do SWZ).

7) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dostawy - 535942-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535942-2021:TEXT:PL...

12 z 13 22.10.2021, 09:12

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej

kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.

8 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz

SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.

154 pkt 5 ustawy PZP

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/10/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.