• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sterowanie radiowe żurawia HMF 1500

Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Sterowanie radiowe żurawia HMF 1500

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sterowania radiowego wraz

z niezbędnym osprzętem do żurawia HMF 1500 na Scanii

 Wykonanie projektu montażu i uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego

 Montaż sterowania wg zatwierdzonego projektu i odbiór przez UDT

Zgodnie ze specyfikacją sprecyzowaną w załączniku nr 1

3. Symbol kategorii CPV 32200000-5

4. Warunki udziału w postępowaniu*

Posiadanie uprawnień do modernizacji urządzeń transportu bliskiego, w szczególności

żurawi, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena brutto

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

 w sprawach technicznych: Krzysztof Ziółkowski mob. 609-600-199 tel. 91-44-03-

323 e-mail: kziolkowski@ums.gov.pl

 w sprawach merytorycznych: Dorota Modrzyńska - Pastucha mob. 697-140-128

tel. 91 44-03-256 e-mail: dmodrzyńska@ums.gov.pl

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę i adres Wykonawcy

b) dane do kontaktu: nr telefonu i adres e-mail

c) cenę PLN netto; stawkę podatku VAT; cenę PLN brutto

d) termin wykonania zamówienia

e) okres gwarancji*

f) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

g) skan dokumentu uprawniającego do modernizacji żurawia wydanego przez UDT

h) warunki płatności: płatność przelewem do 14 dni od daty odbioru przedmiotu

zamówienia oraz dostarczenia faktury VAT

i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy*.

j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 11.05.2021 r.

9. Załączniki do oferty*

1/ Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

2/ informacje techniczne schematy: elektryczny, hydrauliczny - załącznik nr 2

3/ Wzór umowy - załącznik nr 3

4/ Oświadczenie RODO – załącznik nr 4

10. Informacje dodatkowe*

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie

Morskie ul. Nadbrzeżna 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie montażu w siedzibie

Wykonawcy, na pisemny wniosek Wykonawcy o ile droga transportu nie przekroczy

30 km od ww placówki Zamawiającego (na warunkach określonych w § 1 ust.2,6

wzoru umowy)

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.