• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Sprzedaż wycofanych z użytkowania środków trwałych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Sprzedaż wycofanych z użytkowania środków trwałych
Standard

Dane kontaktowe

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce

36-145 Widełka 869,tel: (+48 24) 256 60 39 www.orlenpaliwa.com.pl zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126258,

posiadająca NIP: 8141019514, BDO 000059214, o kapitale zakładowym/kapitale wpłaconym w wysokości 81 280 000,00 złotych.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 24.10.2022 NA SPRZEDAŻ WYCOFANYCH Z UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lista środków trwałych wraz z indywidualną ceną wywoławczą stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega, iż wybór oferty w toku przetargu może nastąpić jedynie na podstawie zgody właściwych organów Spółki w formie uchwały. Do tego czasu wszelkie pisma kierowane do oferentów, zaproszenia do dalszych negocjacji, udział w negocjacjach cenowych w tym złożenie w ich toku najwyższej oferty, nie mogą być uznawane za przyjęcie oferty przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pisemne oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach (z dopiskiem: Przetarg – sprzedaż środków trwałych) należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 13.01.2023 roku, na adres:

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty uznawana będzie data stempla pocztowego lub data wpływu oferty do recepcji Spółki.

Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać:

1. Dane oferenta – nazwę firmy oraz siedzibę oferenta, telefon, adres mailowy oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony oferenta.

2. Nr środka trwałego (nr składnika) z wykazu składników do sprzedaży, nazwę składnika, oferowaną cenę netto zakupu.

3. Dokumenty rejestrowe oferenta – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - gdy oferent jest osobą fizyczną

prowadzącą działalność gospodarczą lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku

podmiotów podlegających ujawnieniu w KRS, aktualne na dzień podpisania oferty.

4. Oferta powinna zostać złożona na formularz oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargowego (do pobrania ze strony internetowej

organizatora przetargu), obejmującym także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym środka trwałego oraz o wyrażeniu 1

    zgody na wyłączenie przez Sprzedawcę rękojmi za wady fizyczne i prawne zbywanego środka trwałego na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu

cywilnego.

5. Oferent będzie związany ofertą do 28.02.2023r.

6. Oferta powinna być opatrzoną datą oraz czytelnym i pełnym podpisem (podpisami) osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość zapoznana się ze stanem technicznym oferowanych do sprzedaży środków trwałych w terminie do 12.01.2023r. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

• 691 855 955 – dla środków trwałych zlokalizowanych w Płocku, Sławnie, Inowrocławiu

• 605 672 603 – dla środków trwałych zlokalizowanych w miejscowości Widełka

• 607 380 395 - dla środków trwałych zlokalizowanych w Krośnie Odrzańskim

• 603 396 885 - dla środków trwałych zlokalizowanych w Nowa Brzeźnica

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty pod kątem spełnienia warunków formalnych. Po

bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

W przypadku złożenia oferty lub ofert (w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty) obejmującej/ych oferowaną łączną cenę netto o wartości

przekraczającej 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł wymagane jest dodatkowo wniesienie wadium w wysokości 10% łącznej wartości oferty netto. Wadium należy wpłacić na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr r-ku: 51 1030 1508 0000 0005 0248 0006 najpóźniej do dnia złożenia

oferty oraz załączyć do oferty kopię przelewu. W tytule przelewu należy podać: „Wadium – oferta zakupu środków trwałych”.

Przez datę wpłaty wadium rozumie się zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. poinformuje oferentów w drodze pisemnego zawiadomienia o wyniku postępowania lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert albo jego unieważnieniu najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia postępowania tj. 31.01.2023r. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania o okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, tj. do dnia 28.02.2023r.

Kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena zaoferowana za poszczególny środek trwały. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające wymogi niniejszego ogłoszenia. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. może przeprowadzić dodatkowe negocjacje, w tym cenowe - na wszystkie lub wybrane środki trwałe, z wszystkimi lub wybranymi z oferentami na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu.

Wydanie zakupionego środka trwałego nastąpi wyłącznie po dokonaniu zapłaty całości ceny na podstawie faktury VAT wystawionej przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z 14-dniowym terminowym płatności. Oferent zobowiązany jest do odbioru zakupionego środka trwałego (w tym demontażu, załadunku i transportu) najpóźniej w terminie 30 dni od daty dokonania płatności.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w przypadku:

2


 1. Niedokonania zapłaty przez Oferenta całości kwoty za nabywany/e środki trwałe w terminie wyznaczonym na fakturze.

2. Nieodebrania przez Oferenta zakupionego środka trwałego w terminie 30 dni od daty dokonania płatności lub od daty indywidualnie ustalonego

terminu odbioru.

Zastrzega się, że w przypadkach, o których mowa powyżej wadium przepada na rzecz ORLEN Paliwa Sp. z o.o. W przypadku odmowy lub nie zawarcia umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została przyjęta, z przyczyn stanowiących podstawę do zatrzymania wadium, ORLEN Paliwa Sp. z o.o. dopuszcza możliwość sprzedaży środków trwałych innemu oferentowi, który zaproponował drugą najkorzystniejszą cenę zaoferowaną za poszczególny środek trwały (nawet po upływie ważności związania jego ofertą) za cenę wskazaną w jego ofercie.

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone na rachunki bankowe wskazane przez oferentów w terminie 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania lub odrzucenia oferty z przyczyn formalnych, a oferentowi przyjętej oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Organizator zastrzega, że warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również, że przetarg może zostać przez organizatora unieważniony w całości lub w części (co do poszczególnych środków trwałych) w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięty w całości lub w części (co do poszczególnych środków trwałych) bez wybrania którejkolwiek z ofert.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. służy następujący adres email: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) podjęciedziałańwceluzawarciaiwykonaniaumowy,którejPani/Panjeststroną,wtympoprzezprowadzonepostępowanieprzetargowe,

b) obsługę,dochodzenieiobronęwraziezaistnieniawzajemnychroszczeń.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o.. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

a) podjęciedziałańwceluzawarciaiwykonaniaumowy(zgodniezart.6ust.1lit.bRODO),którejPani/Panjeststroną,wtympoprzezprowadzonepostępowanie przetargowe;

b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).

c) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Paliwa Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy lub postępowania przetargowego.

3


7. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonania umowy.

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Paliwa Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Paliwa Sp. z o.o.. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Paliwa Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Paliwa Sp. z o.o.. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4

Dziękujemy za wysłane grafiki.