• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sprzedaż Holownika PYTON

Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Holownika PYTON

I. CENA WYWOŁAWCZA

USD 150 000 (słownie USD: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

USD 7 500,00 (słownie USD: siedem tysięcy pięćset 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie

postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695

7549, SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 09.07.2021r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego”

dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności holownika PYTON zwanego dalej

„Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dane techniczne i identyfikacyjne holownika PYTON.

- Długość całkowita- 29,30m

- Długość kadłuba 25,20m

- Szerokość-- 8.31m

- Wysokość boczna - 4,30m

- Maksymalne zanurzenie - 3,09m

- Nośność - 46 t

- Pojemność brutto – 186,64

- Napęd - dwa silniki spalinowe 6D30/50-2-4, każdy o mocy 441kW

Rok budowy 1973.

Miejsce budowy Petrozawod, Leningrad

Numer Rejestru PRS – 210080

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

Numer rejestracyjny – ROS/S/547

Symbol klasy – sKM 3 D L 1 hol

Symbol urządzeń maszynowych sPRM

ŚWIADECTWO KLASY numer S – 38689/17 jest ważne do 30.03.2021r.

KARTA BEZPIECZEŃSTWA numer 227/KB/ŚWI/19 wydana przez Dyrektora Urzędu

Morskiego w Szczecinie jest ważna do 30.03.2021r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru

Zabytków.

2. Przedmiot Postępowania znajduje się w Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. oddział

w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

3. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

Przedmiot Postępowania obciążony jest hipoteką morską na rzecz Banku PEKAO S.A., która

zostanie zwolniona przez ten bank przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu

Postępowania. W związku z tym, Przedmiot Postępowania zostanie sprzedany w stanie

wolnym od obciążeń, osób i rzeczy.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania

formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na

stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 30.06.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert

odbędzie się w dniu 30.06.2021r o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania

MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy

złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni

pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie

zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania

postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych

dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w

każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń

umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego

ogłoszenia. 

Holownika PYTON

I. CENA WYWOŁAWCZA

USD 150 000 (słownie USD: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

USD 7 500,00 (słownie USD: siedem tysięcy pięćset 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie

postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695

7549, SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 09.07.2021r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego”

dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności holownika PYTON zwanego dalej

„Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dane techniczne i identyfikacyjne holownika PYTON.

- Długość całkowita- 29,30m

- Długość kadłuba 25,20m

- Szerokość-- 8.31m

- Wysokość boczna - 4,30m

- Maksymalne zanurzenie - 3,09m

- Nośność - 46 t

- Pojemność brutto – 186,64

- Napęd - dwa silniki spalinowe 6D30/50-2-4, każdy o mocy 441kW

Rok budowy 1973.

Miejsce budowy Petrozawod, Leningrad

Numer Rejestru PRS – 210080

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

Numer rejestracyjny – ROS/S/547

Symbol klasy – sKM 3 D L 1 hol

Symbol urządzeń maszynowych sPRM

ŚWIADECTWO KLASY numer S – 38689/17 jest ważne do 30.03.2021r.

KARTA BEZPIECZEŃSTWA numer 227/KB/ŚWI/19 wydana przez Dyrektora Urzędu

Morskiego w Szczecinie jest ważna do 30.03.2021r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru

Zabytków.

2. Przedmiot Postępowania znajduje się w Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. oddział

w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

3. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

Przedmiot Postępowania obciążony jest hipoteką morską na rzecz Banku PEKAO S.A., która

zostanie zwolniona przez ten bank przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu

Postępowania. W związku z tym, Przedmiot Postępowania zostanie sprzedany w stanie

wolnym od obciążeń, osób i rzeczy.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania

formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na

stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 30.06.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert

odbędzie się w dniu 30.06.2021r o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania

MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy

złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni

pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie

zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania

postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych

dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w

każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń

umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego

ogłoszenia. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.