• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sprzedaż Doku pływającego SSR – 1

Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku pływającego SSR – 1

I. CENA WYWOŁAWCZA

1 250 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy

00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

62 500,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie

postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 09.07.2021 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego”

dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego SSR- 1 zwanego dalej

„Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dok SSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, o ciągłych basztach i sześciu pontonach dolnych po

cztery zbiorniki balastowe każdy. Dok nie posiada własnego zasilania

długość całkowita - 156,2 m,

długość pontonów wypornościowych - 143,0m,

szerokość zewnętrzna - 33,2m,

szerokość między ławami - 26,0m,

wysokość całkowita - 14,0 m,

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

wysokość od pokładu do pokładu baszty - 10,5m,

wysokość kilbloków - 1,2m

zanurzenie maksymalne -11,92m -7,2m powyżej kilbloków,

nośność - 7200 ton, ograniczona do 4500 ton,

rok budowy - 1940.

Dok wyposażony jest w dwa żurawie o następujących parametrach:

-Żuraw dokowy nr 2

- Rok produkcji – 1963

- Nr fabryczny - 7324 „Butters Bros”

- Udźwig - 10 t

- Wysięg - 7,6-21,3 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 442

- Żuraw dokowy nr 7

- Rok produkcji – 1988

- Nr fabryczny - 10.399.00.99/98”Barleben””

- Udźwig - 8/6,3 t

- Wysięg – 20 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 448

Dok SSR-1 zarejestrowany jest w Polskim Rejestrze Statków pod numerem 650007 oraz w

Rejestrze Urzędu Morskiego pod numerem UMS 0342. Aktualnie dok jest wyłączony z

eksploatacji. Świadectwo klasy wygasło w dniu 30.03.2020r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru

Zabytków.

2. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin przy pirsie przy nabrzeżu

Gdyńskim.

3. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania

formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na

stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 30.06.2021r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie

się w dniu 30.06.2021r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania

MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy

złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni

pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie

zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania

postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych

dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w

każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń

umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego

ogłoszenia. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.