• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sprzedaż Barki mazutowej „Hydrus”

Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Barki mazutowej „Hydrus”


I. CENA WYWOŁAWCZA

315 000 zł (słownie złotych: trzysta piętnaście tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin. Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 30.07.2021 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

     Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Barki mazutowej „Hydrus”

zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Barka mazutowa „Hydrus” to specjalistyczna jednostka pływającą do zbierania oleju z wody i jego magazynowania.

Wymiary główne (m)– L=34, B=10, H=3,5

Nośność (t) – 192,1

Silnik główny  – 29H12 Wola (228 KW)

Ciężar – ok.  414 T

Rok i miejsce budowy – 1976 SSR GRYFIA


Barka Hydrus  zarejestrowana jest w PRS pod numerem  680044 i  posiadała Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 4351/SZC/09.    Termin ważności tego świadectwa upłynął z dniem 2014-04-05.

Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  176/KB/09     Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2014-04-05.Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin. 

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 30.07.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.07.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów, którzy złożą ofertę z tą samą najwyższą ceną, przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania. 

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576 350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania. 

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.Dziękujemy za wysłane grafiki.