• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sprzedaż Barki mazutowej „Hydrus”

Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Barki mazutowej „Hydrus”

I. CENA WYWOŁAWCZA

315 000 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie

postępowania przetargowego” na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111

0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin. Zwrot wadium dla oferentów których

oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 28.06.2021r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego”

dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

www.msrgryfia.pl/bip.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Barki mazutowej „Hydrus”

zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Barka mazutowa „Hydrus” to specjalistyczna jednostka pływającą do zbierania oleju z

wody i jego magazynowania.

Wymiary główne (m)– L=34, B=10, H=3,5

Nośność (t) – 192,1

Silnik główny – 29H12 Wola (228 KW)

Ciężar – ok. 414 T

Rok i miejsce budowy – 1976 SSR GRYFIA

Barka Hydrus zarejestrowana jest w PRS pod numerem 680044 i posiadała Świadectwo

Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 4351/SZC/09. Termin ważności tego

świadectwa upłynął z dniem 2014-04-05.

Termin ważności Karty Bezpieczeństwa Nr 176/KB/09 Urzędu Morskiego Szczecin

upłynął 2014-04-05.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania

formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na

stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 17.06.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert

odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów, którzy złożą ofertę z tą samą najwyższą ceną, przetarg wg

uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci

którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną

powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie

zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania

postępowania.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576 350 w kwestiach technicznych

dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w

każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń

umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego

ogłoszenia. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.