• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sprawowanie nadzoru herpetologicznego oraz montaż płotków herpetologicznych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Sprawowanie nadzoru herpetologicznego oraz montaż płotków herpetologicznych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Standard

Dane kontaktowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z montażem płotków

herpetologicznych oraz sprawowaniem nadzoru herpetologicznego w ramach

inwestycji pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańskączęść II".

Usługę należy zrealizować zgodnie zapisami pkt. 21 decyzji Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska z dnia 17 września 2020 znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.

mko.52.tj.:

 obszar realizacji inwestycji w obrębie rzeki Elbląg, wraz z placem budowy

przeprawy mostowej w Nowakowie, należy zabezpieczyć przed dostaniem się

małych zwierząt poprzez realizację tymczasowych ogrodzeń. Płotki muszą być

szczelne, wykonane z materiału zapewniającego trwały naciąg (siatka/folia

polimerowa, siatka stalowa, geowłóknina, geotkanina itp.), odporne na

uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wykaszania roślinności, pełne

lub o oczkach nie większych niż 0,5 cm x 0,5 cm, o wysokości min. 50 cm nad

powierzchnią terenu. Materiał musi być częściowo wkopany w ziemię (na

głębokość min. 10 cm) i posiadać tzw. przewieszkę tj. odgięcie (min. 5 cm)

materiału w górnej części na zewnątrz placu budowy w kierunku otaczającego

terenu pod kątem 45-90°. Zakończenia poszczególnych odcinków wygrodzeń

wykonać, jako u-kształtne, pozwalające zawrócić migrującym zwierzętom;

 wzdłuż tymczasowego ogrodzenia ochronnego, w odstępach co ok. 40 m i na

jego końcach, należy umieścić w ziemi wiadra w kolorze białym o wysokości

minimum 40 cm, wkopane równo z gruntem. Wiadro musi posiadać

przepuszczalne dno, wyłożone patykami i liśćmi. Do każdego wiadra włożyć

prostą drabinkę zbitą z listewek (szerokość 4-5 cm, wysokość — do krawędzi

wiadra, o odstępach między szczeblami — 3-4 cm) lub kij w taki sposób, aby

wystawał z niego pod dużym kątem i umożliwiał wyjście z pułapki ssakom oraz

gadom. Odłów płazów z pułapek łownych (wiader), a także wykopów i innych

pułapek antropogenicznych znajdujących się w obszarze prowadzenia robót

oraz kontrole szczelności ogrodzeń tymczasowych prowadzić pod nadzorem

herpetologa w okresie migracji płazów (od 1 marca do 30 maja) dwa razy

dziennie, tj. rano i wieczorem, poza tym okresem w terminach ustalonych

przez nadzór w zależności od lokalnych warunków (nie rzadziej jednak niż raz

na dwa dni). Złapane zwierzęta przenosić z terenu budowy do oddalonych

siedlisk, właściwych dla poszczególnych gatunków;

 nadzór herpetologiczny prowadzić przez cały okres realizacji prac

budowlanych w obrębie rzeki Elbląg. W okresie od 15 grudnia do 15 marca

(poza okresem aktywności płazów) w zakresie kontroli wykopów i

ewentualnych innych miejsc mogących stanowić pułapkę dla małych zwierząt.

Teren realizacji inwestycji został wskazany w załączniku 1 do OPZ.

2

Istnieje możliwość, iż Wykonawca będzie realizował prace etapowo, montaż

płotków oraz nadzór herpetologiczny będzie realizowany sukcesywnie z

postępem robót.

Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt

objętych ochroną:

1. Inwentaryzację płazów i gadów należy przeprowadzić niezwłocznie po

podpisaniu umowy.

2. Wniosek o zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków

zwierząt objętych ochroną należy przedłożyć do Zamawiającego w dwóch

egzemplarzach pisemnych oraz w wersji elektronicznej na nośniku

elektronicznym, w terminie maksymalnie do 30 dni od podpisania umowy

(kryterium oferty).

3. Zamawiający na podstawie złożonego wniosku uzyskuje decyzję zezwalającą

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych

ochroną. W trakcie trwania procedury, wszelkie wyjaśnienia/uzupełnienia leżą

po stronie Wykonawcy.

4. Po uzyskaniu decyzji Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania jej

zapisów w tym do zawierania w sprawozdaniach miesięcznych informacji

niezbędnych do przygotowania sprawozdania z przedmiotowej decyzji do

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Płotki herpetologiczne:

1. Lokalizacja płotków herpetologicznych musi być uzgodniona z Wykonawcą

robót budowlanych.

2. Wszelkie naprawy płotków herpetologicznych leżą po stronie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie za montaż płotków oraz ich naprawę: kosztorysowe zgodnie

z załączoną do oferty wyceną.

Nadzór herpetologiczny:

1. Nadzór herpetologiczny obejmujący kontrole herpetologiczne w tym odłów

zwierząt i ich przenoszenie do siedlisk zastępczych poza teren inwestycji,

należy prowadzić zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52 z dnia 17 września

2020 r. oraz uzyskaną decyzją zezwalającą na odstępstwa od zakazów w

stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.

2. Wykonawca podczas każdej kontroli terenowej przeprowadzi rejestrację

ścieżek przy użyciu urządzenia GPS oraz przekaże zarchiwizowanie ścieżki

Zamawiającemu.

3. Sprawozdanie miesięczne z realizacji nadzoru należy przedkładać w terminie

maksymalnie do 30 dnia następującego po miesiącu, w którym była

świadczona usługa (kryterium oceny).

4. Sprawozdania należy składać w czterech egzemplarzach pisemnych oraz

jednym egzemplarzu elektronicznym na nośniku elektronicznym.

3

5. Wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w miesięcznych ratach po uzyskaniu

akceptacji przesłanego sprawozdania z realizacji nadzoru.

6. Okres realizacji prac budowlanych w obrębie rzeki Elbląg: 24 miesiące.

Termin realizacji umowy: maksymalnie 30 miesięcy od podpisania umowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.