• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2021 r.)

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2021 r.)
Standard

Dane kontaktowe

Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu

Morskiego w Szczecinie (edycja 2021 r.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914403423

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka morska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu

Morskiego w Szczecinie (edycja 2021 r.)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d577641a-ef77-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129015

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129015 z dnia 2021-07-28

2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016647/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu

Morskiego w Szczecinie (edycja 2021)”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na

Platformie,

tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor

Intel IV

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze

wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w

najnowszej wersji

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

11) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające

prawidłowe

złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji

wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w

wersji

1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129015 z dnia 2021-07-28

2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

użytkownika

sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu

witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie.

Uwaga: wymaga

to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za

obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie

Szafir

SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host

należy

przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą

kryptograficzną do komputera,

12) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do

100 MB

w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,

svg,

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css,

xml, xsd,

gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

13) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik

załączony

przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako

zaszyfrowany –

format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu

przez

zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

14) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas

(hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO, tj. rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016). Informacje szczegółowe w Rozdziale 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.32.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129015 z dnia 2021-07-28

2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.1.5.) Wartość zamówienia: 292000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych przestrzennych obszarów wybrzeża wód

morskich w granicach administracyjnym Urzędu Morskiego

w Szczecinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79961300-1 - Specjalistyczne usługi fotograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów - 100 pkt. Oferta,

która otrzyma największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą

w oparciu o poniższy wzór S = C +T+ G -największa ilość punktów (S).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129015 z dnia 2021-07-28

2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą,

że spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

a) Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego

warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie posiadał uprawnienia do

podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym

w zakresie świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy

z wykorzystaniem statków powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do

lotu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego

warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał synchroniczne rejestracje fotogrametrycznych

zdjęć lotniczych (o rozdzielczości przestrzennej minimum 10 cm) i chmury punktów ALS (o

gęstości minimum

8 pkt m²) i przetworzył je geometrycznie oraz dokonał klasyfikacji chmury punktów ALS.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Zamawiający żąda wykonania przez

Wykonawcę:

- dwóch zadań w zakresie synchronicznej rejestracji fotogrametrycznych zdjęć lotniczych

kamerą cyfrową o wielkości piksela terenowego nie większej niż 10 cm wraz z wykonaniem

skanowania z użyciem lotniczego skanera laserowego (ALS), dla obszaru o powierzchni nie

mniejszej niż 100 km²,

o wartości brutto nie niższej niż 50 000 zł każda;

- dwóch zadań w zakresie produkcji ortofotomapy o wielkości piksela terenowego nie większej

niż 10 cm, o powierzchni nie mniejszej niż 100 km², o wartości brutto nie niższej niż 50 000 zł

każda;

- dwóch zadań w zakresie przetwarzania (w tym klasyfikacji) danych lotniczego skanowania

laserowego (ALS), o powierzchni nie mniejszej niż 100 km²,o wartości brutto nie niższej niż 50

000 zł każda.

Powyższe usługi muszą być zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129015 z dnia 2021-07-28

2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

przypadku, gdy usługi były zrealizowane jako części większych zamówień dotyczących

szerszego zakresu prac, należy podać zakres i budżet dotyczący wymaganego asortymentu

wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

b) jeżeli będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się

niezbędnym minimum dotyczącym personelu kluczowego

w składzie poniżej:

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję członka zespołu posiadającą wykształcenie wyższe

lub średnie w dziedzinie geodezji i kartografii, posiadającą uprawnienia, o których mowa w art.

43 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.

2052,

z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu danych

fotogrametrycznych w tym zdjęć lotniczych i danych lotniczego skanowania laserowego;

- jedna osobą, która będzie pełniła funkcję członka zespołu posiadającą wykształcenie wyższe

lub średnie w dziedzinie geodezji i kartografii, posiadającą uprawnienia, o których mowa w art.

43 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.

2052,

z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w przetwarzaniu danych

fotogrametrycznych w tym zdjęć lotniczych i danych lotniczego skanowania laserowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 SWZ, chyba, że w

postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: a) aktualnego świadectwa zdatności do lotu tj. certyfikat AWC w kategorii

AW-4 (loty fotogrametryczne z użyciem statków powietrznych specjalnie zmodyfikowanych do tego

celu), wydanego lub uznanego zgodnie z art.160-163 a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

(Dz. U. z 2020.1970 tj. z dn. 2020.11.06), lub innych równoważnych dokumentów ze świadectwem

zdatności do lotu;

b) wykazu usług – stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi były wykonywane,

c) wykazu osób - stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129015 z dnia 2021-07-28

2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę

wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w

następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - każdy

z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - każdy

z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu;

3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp

- każdy z wykonawców;

4) wykaz usług - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

5) wykaz osób - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -

każdy z wykonawców;

7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z

wykonawców,

8) aktualne świadectwo zdatności do lotu tj. certyfikat AWC w kategorii AW-4 - pełnomocnik w

imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione:

a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, do kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

doliczona stawka podatku VAT obowiązująca

w dacie wystawienia faktury,

b) w przypadku zastosowania procedury określonej w § 7 umowy.

2) Termin wykonania umowy może być zmieniony o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie będzie

miało wpływ na wykonanie umowy

w następujących przypadkach:

a) w przypadku wstrzymania realizacji umowy przez właściwe organy administracji publicznej, z

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

b) działania siły wyższej,

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

d) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

e) w przypadku wydania przez klasyfikatora dodatkowych zaleceń, które wynikły w trakcie

przeglądu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129015 z dnia 2021-07-28

2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-05 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Dziękujemy za wysłane grafiki.