• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Serwis turbin wiatrowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis turbin wiatrowych farm Marszewo, Wicko, Zagórze

Numer referencyjny: PZP/TE/05432/2022
II.1.2)Główny kod CPV
65410000 Eksploatacja elektrowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa serwisu i utrzymania ruchu elektrowni wiatrowych (EW) na farmach wiatrowych (FW) Marszewo (o mocy 100MW), Wicko

(o mocy 40 MW) oraz Zagórze (o mocy 30 MW), na którą składają się wszelkie usługi Wykonawcy, a w szczególności: monitoringu, kontroli, przeglądów, badań, inspekcji, dostawy oraz wymiany części i elementów elektrowni wiatrowych w ramach eksploatacji planowej i nieplanowej - wymaganych do utrzymania EW Vestas model V80(mk2,mk7) oraz V90(mk7), o mocy 2 MW każda

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31121340 Elektrownie wiatrowe
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Zagórze w powiecie kamieńskim, gmina Wolin.

Farma Wiatrowa Marszewo , w powiecie sławieńskim, gmina Postomino

Farma Wiatrowa Wicko w powiecie lęborskim, gmina Wicko.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa serwisu i utrzymania ruchu elektrowni wiatrowych (EW) na farmach wiatrowych (FW) Marszewo (o mocy 100MW), Wicko

(o mocy 40 MW) oraz Zagórze (o mocy 30 MW), na którą składają się wszelkie usługi Wykonawcy, a w szczególności: monitoringu, kontroli, przeglądów, badań, inspekcji, dostawy oraz wymiany części i elementów elektrowni wiatrowych w ramach eksploatacji planowej i nieplanowej - wymaganych do utrzymania EW Vestas model V80(mk2,mk7) oraz V90(mk7), o mocy 2 MW każda

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje opcję poprzez udzielenie zamówienia, w przypadku awarii, uszkodzenia lub usterki Turbiny Wiatrowej spowodowanych Siłą Wyższą, albo których wyłączną (jedyną) przyczyną są zawinione działania lub zaniechania Zamawiającego lub osób trzecich. Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy (usunięcia) w ramach zawartej Umowy, nie wyłączając wymiany uszkodzonych elementów Turbin Wiatrowych, w tym Głównych Komponentów i Części Zamiennych, a w szczególności do wykonania czynności objętych Eksploatacją Nieplanową (,,Usługi Rozliczane Powykonawczo"), na podstawie zaakceptowanego Wstępnego Kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę. Szczegółowe warunki określono w projekcie umowy

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swoz.tauron.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/platform/main

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2022
Termin składania:2022-10-20
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 20/10/2022 Czas lokalny: 11:10 Miejsce: Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2B Jelenia Góra Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Procedura elektroniczna
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Farma Wiatrowa Zagórze w powiecie kamieńskim, gmina Wolin.

Farma Wiatrowa Marszewo , w powiecie sławieńskim, gmina Postomino

Farma Wiatrowa Wicko w powiecie lęborskim, gmina Wicko.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2022
Kontakt:Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6112502075
ul. Obrońców Pokoju 2B
Jelenia Góra
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
58-500
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Ostrowski
E-mail: kamil.ostrowski@tauron-ekoenergia.pl
Tel.: +48 757546845
Faks: +48 757546809
Język kontaktu:polski
Kod CPV:65410000, 31121340, 50532300, 50800000
Numer dokumentu:509779-2022, PZP/TE/05432/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.