• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Serwis silników zaburtowych Yamaha

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe
Nazwa nadana zamówieniu: Serwis silników zaburtowych Yamaha
1. Opis przedmiot zamówienia:
Serwis wykonany zgodnie z instrukcją obsługi - tabela czynności obsługowych ( 100h lub 1 rok
użytkowania z uwzględnieniem roku produkcji ) następujących silników:
a. F 9,9 (4 - suwowy) 1 szt. 2012r., 1 szt. 2014r., 1 szt. 2019r.;
b. F 25 (4 - suwowy) 1 szt. 2020r.
c. F 30 (4 - suwowy) 1 szt. 2014r.;
d. F 40 (4 - suwowy) 2 szt. 2009r., 2 szt. 2010r., 2szt. 2011r., 1szt. 2012r., 2szt. 2013r.;
Miejsce i termin składania:6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
POSiR Ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań 16.01.2023r. do godz.14.00
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: r.wosik@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR - liczy się termin
wpływu oferty do sekretariatu.
Termin składania:2023-01-16
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 20.02.2023 - 10.03.2023r.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane
dokumenty - jeżeli dotyczy):
Jest uprawniony do serwisowania silników zaburtowych Yamaha ( autoryzowany diler)
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):
Najkorzystniejsza oferta cenowa oraz :
- wykonanie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia;
- w wymaganym terminie w siedzibie zamawiającego;
- udzielenie gwarancji przy ewentualnej wymianie podzespołów;
- zapewnienie sprawnego serwisu w przypadku nieprzewidzianych awarii s-ków.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Proszę o podanie kwoty sumarycznej netto serwisu silników oraz zakres wykonywanych prac.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Do zapytania dołączono projekt umowy - NIE
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne warunki zamówienia. Dokonane w
ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www Zamawiającego.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem
oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego,
przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wyłączenia z oceny, ofert o rażąco niskiej cenie.
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika
na samodzielnym stanowisku
Uwagi:Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w
związku z zapytaniami ofertowymi.
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail:
sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61
835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ złozyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze
zapytanie ofertowe.
Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do
oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej)
gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w
ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy
mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w
szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się
się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na
niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe
(w przypadku podpisania z Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas
przepisami archiwalnymi.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich
podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym
się postępowaniu.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Kontakt:8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Roman Wosik tel. kont. 502 859 944
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:MA.231.1.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.