• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: SERWIS PRAC PODWODNYCH

Standard

Dane kontaktowe

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SERWIS PRAC PODWODNYCH

Numer referencyjny: LPB/ZP-5/2022
II.1.2)Główny kod CPV
98363000 Usługi nurkowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Zamówienia jest zapewnienie serwisu prac podwodnych na Morzu Bałtyckim, w tym:

1.1. Wykonywanie nurkowań przewodowych z jednostki morskiej Zamawiającego oraz

1.2. Wykonywanie nurkowań saturowanych / bounce z dostarczonego przez Zamawiającego kompleksu do nurkowań saturowanych RANA AF-2 z jednostki morskiej Zamawiającego

2. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy, dalej zwane ,,PPU", stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest zapewnienie serwisu prac podwodnych na Morzu Bałtyckim, w tym:

1.1. Wykonywanie nurkowań przewodowych z jednostki morskiej Zamawiającego oraz

1.2. Wykonywanie nurkowań saturowanych / bounce z dostarczonego przez Zamawiającego kompleksu do nurkowań saturowanych RANA AF-2 z jednostki morskiej Zamawiającego

2. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy, dalej zwane ,,PPU", stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lotos-pzp.logintrade.net
Miejsce i termin składania: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2022
Termin składania: 2022-08-29
Otwarcie: Warunki otwarcia ofert Data: 29/08/2022 Czas lokalny: 10:15
Wadium: nie wymagane
Wymagania: dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2022
Kontakt: LOTOS Petrobaltic S.A.
ul. Stary Dwór 9
Gdańsk
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
80-758
Polska
E-mail: pp@lotospetrobaltic.pl
Tel.: +48 583013061
Faks: +48 583014311
Język kontaktu: polski
Kod CPV: 98363000
Numer dokumentu: 422107-2022, LPB/ZP-5/2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na www.biznes-polska.pl

O firmie

LOTOS Petrobaltic S.A.

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.