• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Serwis dwóch hydrogeneratorów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach okresowego przeglądu dwóch hydrogeneratorów Flygt
EL 7556.735 należy wykonać, sprawdzić i ocenić w szczególności:
- wymianę oleju,
- sprawdzić poprawność działania czujników kontrolnych (wymiana
uszkodzonych),
- sprawdzić wypracowanie łopatek wirników,
- ocenić stan łożysk,
- wymienić komplet o-ringów,
- sprawdzić parametry i włączenie do sieci,
- inne niezbędne prace serwisowe.
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11:00
za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" pod
Termin składania:2020-09-28
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
30.10.2020 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie
dotyczy.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: 100 %.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Podpisany i zeskanowany
komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
www.przetargi.wody.gov.pl
Kompletna oferta musi zawierać:
- Formularz cenowy - załącznik nr 2
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Adam Kulesza - tel. 666 015 039,
e-mail: Adam.Kulesza@wody.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:BI.ZOO.2.281.22.2020.IR
Źródło:Internet i własne
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl WIE

Dziękujemy za wysłane grafiki.