• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Rozbudowa pomostu rekreacyjnego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest
o Rozbudowę pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego tj.
o Projekt budowlano- wykonawczy
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
o Plan BIOZ
o Przedmiar robót o Projekt umowy o Kosztorys ofertowy
Miejsce i termin składania:VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy Ul. Rynek 1 do dnia 13.07.2022rdo godź. 10:00 z dopiskiem ,,Oferta na rozbudowę pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy"
Termin składania:2022-07-13
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od przekazania placu budowy
Wadium:nie wymaga
Wymagania:3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci kompletnej dokumentacji technicznej o których mowa w pkt. 2 4. Zamawiający dopuszczo/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający dopuszcza/nic dopuszczo możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
o Kierownik budowy posiadający uprawnienia ogólnobudowlane
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
V. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem
https://bip.mogielnica.pl/index.php?id= 179
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokumentów i oświadczeń, uzupełnienia złożonych dokumentów lub oświadczeń, poprawić oferty, na zasadach analogicznych, jak przewidziane w ustawie - Prawo zamówień publicznych. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bip.mogielnica.pl/index.php?id= 179
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena - 100%
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
https://bip.mogielnica.pl/index.php?id=179
Kontakt:IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pani Kinga Orzechowska pod numerem telefonu (48) 66 35 211 oraz adresem email: inwestycje@mogielnica.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:IR-6740.20.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.