• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Rozbudowa Nabrzeża

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego na odcinku o długości ok. 204 mb w Porcie Gdańsk

Numer referencyjny: NPR/NS/2022/002
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie Nabrzeża Bytomskiego na odcinku o długości ok. 204 mb.

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie może być współfinansowane ze środków Instrumentu CEF2 (2021-2027). ,,Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego" jest częścią Projektu pn.: ,,Poprawa dostępu do Portu Gdańsk - modernizacja toru wodnego 2", który ubiega się o dofinansowanie w ramach naboru wniosków z sektora transportu (Porty morskie: projekty infrastrukturalne - roboty i projekty mieszane - koperta kohezyjna).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45244000 Wodne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie Nabrzeża Bytomskiego na odcinku o długości ok. 204 mb.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

3. W ramach prawa opcji przewiduje się:

3.1. usunięcie przeszkód z dna kanału (wyrwanie pali);

3.2. dodatkowe prace wynikające z planowanego przez Zamawiającego usunięcia dalby i pomostu tymczasowego.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz załączonej do niego dokumentacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 700
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

2. W ramach prawa opcji przewiduje się:

2.1. usunięcie przeszkód z dna kanału (wyrwanie pali);

2.2. dodatkowe prace wynikające z planowanego przez Zamawiającego usunięcia dalby i pomostu tymczasowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zadanie może być współfinansowane ze środków Instrumentu CEF2 (2021-2027). ,,Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego" jest częścią Projektu pn.: ,,Poprawa dostępu do Portu Gdańsk - modernizacja toru wodnego 2", który ubiega się o dofinansowanie w ramach naboru wniosków z sektora transportu (Porty morskie: projekty infrastrukturalne - roboty i projekty mieszane - koperta kohezyjna).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 257 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.portgdansk.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2022
Termin składania:2022-07-18
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 18/07/2022 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, sala 9A Otwarcie ofert nie jest jawne. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na MiniPortalu i następnie poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Szczegóły w rozdz. 20 SWZ.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Gdańsk.
Wadium:1 000 000 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2022
Kontakt:Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18
Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
80-955
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Stelmaszyk
E-mail: barbara.stelmaszyk@portgdansk.pl
Tel.: +48 587379395
Faks: +48 587379332
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45200000, 45000000, 45100000, 45110000, 45231000, 45231400, 45310000, 45330000, 45244000
Numer dokumentu:309212-2022, NPR/NS/2022/002
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.