• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPPM.08.04.00-22-0011/18 - Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Część 1
Roboty budowlane

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie robót budowlano-montażowych dla projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"". (dalej jako ,,Przedmiot zamówienia").
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
I Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących remontu nabrzeża oczepowego w zmiennej technologii m.in. prac:
o stabilizacja ściany i oczepu kotwami gruntowymi,
o uzupełnienie ubytków zasypu zza ścianki,
o wykonanie nowej betonowej płyty nabrzeża o powierzchni około 1850 m2,
o zainstalowanie odbojnic z tworzyw sztucznych,
o zamontowanie pachołków cumowniczych,
o zamontowanie postumentów poboru wody i energii elektrycznej wraz z instalacjami wody i energii elektrycznej.
Uzupełnienie zasypu pod płytą odstawczą możliwe jest poprzez wykorzystanie częściowo urobku z prac podczyszczeniowych (pod warunkiem wcześniejszej oceny jego przydatności do tego typu prac). Płyta odstawcza musi umożliwiać operowanie dźwigami samojezdnymi o udźwigu do 100 ton, a także wykonać system odprowadzenia wód deszczowych. Po wykonaniu płyty należy oznaczyć pas techniczny o szerokości minimum 4,0 metry, na którym nie będzie odbywał się ruch kołowy. Na odcinku wschodnim nabrzeża zamontować ponownie dwa Y-bomy. Po remoncie nabrzeża na całej jego długości przewiduje się montaż nowych belek odbojowych tworzyw sztucznych.
Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w opisie Przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całej instalacji, nie gorszego niż przywołany w tych dokumentach, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Za równoważne uznaje się rozwiązania posiadające zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami, urządzeniami lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w Zapytaniu. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-27
Termin składania:2023-02-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-04-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Realizacja zamówienia
Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących remontu nabrzeża oczepowego w zmiennej technologii
Roboty budowlane mają na celu przywrócenie sprawności technicznej nabrzeża poprzez:
a) Skucie płyty nabrzeża wraz z utylizacją materiału z rozbiórki
b) Rozbiórka budynku WC wraz z demontażem rozdzielni elektrycznej
c) przeniesienie GTR (główne zabezpieczenie wewnętrznej instalacji elektrycznej klubu zawieszone obecnie na budynku WC) na wyodrębnione stanowisko przy skrzynkach rozdzielczych Energii (podobne zamykane skrzynki rozdzielcze jak Energa) przy płocie i połączenie z instalacją istniejącą na terenie przystani (budynek WC do rozbiórki przy wykonywaniu płyty betonowej)
d) Uszczelnieniu ubytków w ściance szczelnej materiałami naprawczymi typu Cerinol lub innymi masami szybkowiążącymi dedykowanymi do napraw konstrukcji podwodnych
e) Wykonaniu wykopu roboczego w odlądowej części nabrzeża do rzędnej ok -1,2 m [Kr]
f) Ułożeniu warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny na dnie wykopu (pod wodą). Geowłókninę należy mocować do dna szpilkami stalowymi w siatce minimum 2x2 m
g) Remoncie i częściowej wymianie ściągów kotwiących. Remont ściągów polega na zabezpieczeniu ich taśmą bitumiczną typu DENSO, zaś w przypadku stwierdzenia ubytków ponad 20% średnicy nominalnej- ich wymianie na nowy, przy czym dopuszcza się wymianę części ściągu poprzez wspawane nowego fragmentu na zakład o długości minimum 30 cm. Ostateczna decyzja o sposobie naprawy ściągu podjęta zostanie przez wyznaczonego przez Klub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po dokonaniu oględzin elementu.
h) Odtworzeniu i uzupełnieniu zasypu na geowłókninie, z wykorzystaniem materiału z wykopu oraz częściowo z dna przy nabrzeżu
i) Zagęszczeniu i wyrównaniu podłoża
j) Wykonaniu podbudowy z suchego betonu, lub piasku stabilizowanego cementem
k) Ułożeniu rur osłonowych do przewodów instalacyjnych prowadzących do latarni na nabrzeżu i do pomostu, wraz z odtworzeniem rozdzielnic elektrycznych
l) Remoncie istniejącej studni wodomierzowej
m) Wykonanie nowej nawierzchni nabrzeża z płyty żelbetowej oraz kostki polbruk, wraz w wyprofilowaniem spadków do korytka odwodnieniowego. Minimalny spadek wymagany to 0,5%
n) Remont oczepu, polegający na montażu nowej belki odbojowej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym polerów cumowniczych (oczyszczenie strumieniowo ścierne oraz malowanie na kolor żółty zgodnie z przepisami porządkowymi Kapitanatu Portu w Gdańsku), a także montażu dwóch sztuk drabinek ratowniczych
o) Przywróceniu głębokości technicznej przy nabrzeżu do wartości -2,50 m p) Demontażu na czas robót i ponownym montażu ogrodzenia z przystanią AZS oraz wykonaniu nowej furtki przy oczepie na granicy obydwu przystani.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w pkt 7 lit. ,,g" podrozdziału 6.5 Wytycznych. Przewiduje się publikację kolejnych zapytań ofertowych w ramach kolejnych zadań w ramach kategorii robót budowlanych niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, do zakończenia projektu, czyli do dnia 31.12.2023.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do Zapytania - wzorem umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Za spełnienie warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat (5) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie przynajmniej 2 budów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego o wartości minimum 1 milion złotych netto każda.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie następującymi osobami:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bądź inne obejmującej budownictwo hydrotechniczne wydanych na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, oraz legitymującym się minimum 5-letnim stażem pracy (na stanowisku kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru) na budowach przebudowach lub remontach budowli hydrotechnicznych
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej, wykonanie zamówienia Zamawiający uzna, gdy wykonawca:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z Przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie milion złotych zero groszy).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
b) wykonawców, którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu,
c) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
d) wykonawców, w przypadku których występują okoliczności wskazujące na ich osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-23
Data ostatniej zmiany
2023-01-23 19:10:10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto (C) - waga 100%,
maksymalna liczba punktów 100 pkt: będzie obliczona wg następującego wzoru:
C = C(min) / C(b) x 100
gdzie:
C- liczba punktów zdobytych w kryterium ,,cena"
C(min) - najniższa cena łączna brutto ze wszystkich złożonych ofert
C(b) - cena łączna brutto wskazana w ofercie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jakub Marjański
tel.: 504071909
e-mail: kuba@marjanski.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45000000-7, 45223800-4
Numer dokumentu:2023-47764-143095, 1/01/AKM/RPOPOMORSKIE8.4
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.