• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Rozbiórka budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Rozbiórka budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej
Standard

Dane kontaktowe

NPR/IL/2022/050 - Rozbiórka budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00316999/01 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-24 07:17

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

NPR/IL/2022/050 - Rozbiórka budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Rozbiórka budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-09-12 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania zostały szczegółowo określone w SIWZ

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 20 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ.

7. Wadium nie jest wymagane

8. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w

 2022-08-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00316999/01 z dnia 2022-08-24

 Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr: 10B - Kancelaria ogólna, w terminie do: 12.09.2022 r. do godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2. SIWZ. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.

Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali nr: 9A

w dniu: 12.09.2022 r. godz. 11:15.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

Dziękujemy za wysłane grafiki.