• <

Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Roczny serwis silników przyczepnych Yamaha z jednostek pływających BONe.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Roczny serwis silników przyczepnych Yamaha z jednostek pływających BONe.
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Roczny serwis silników przyczepnych Yamaha z jednostek pływających BONe

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres usługi obejmuje serwis silników przyczepnych Yamaha z jednostek pływających BONe

realizowany w terminach ustalonych indywidualnie dla każdego silnika z łodzi wymienionych poniżej:

1) PN-ON-1 – silnik YAMAHA F80 BET – Darłowo,

2) MOT-KP-3 – silnik YAMAHA F60 CET – Kołobrzeg,

3) ASIA – silnik YAMAHA F30BETL – Dźwirzyno,

4) DOROTKA II – silnik YAMAHA F4AMHS – Dźwirzyno.

5) ŁM-UMS-9 – silnik YAMAHA F225BET – Świnoujście.

Wykonawca po serwisie kazdego silnika wystawi Zamawiającemu potwierdzenie wykonania usługi

ze specyfikacją obejmującą wykonanane czynności serwisowe oraz zastosowane części i materiały.

3. Symbol kategorii CPV

34500000-2

4. Warunki udziału w postępowaniu*

Posiadanie autoryzacji firmy Yamaha na serwis silników zaburtowych.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena brutto.

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

Janusz Michalski – Kierownik Oddziału Technicznego BON Świnoujście,

tel. 91 4403 540, kom. 609 697 303, e-mail: jmichalski@ums.gov.pl

Jerzy Czajkowicz – St. inspektor Oddziału Technicznego BON Świnoujście,

tel. 91 4403 541, kom. 605 849 314, e-mail: jczajkowicz@ums.gov.pl

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę PLN netto

d) stawkę podatku VAT - 23 %

e) cenę PLN brutto

f) termin wykonania zamówienia - 30.04.2021

g) okres gwarancji – 12 miesięcy

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

i) warunki płatności – przelew 14 dni

j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania

wzorze umowy

k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl – w temacie oferty należy podać

Roczny serwis silników przyczepnych Yamaha z jednostek pływających BONe w terminie

do dnia 03.03.2021.

9. Załączniki do oferty*

1. Wypełniona oferta cenowa.

2. Wypełniona specyfikacja serwisowa.

3. Wypełnione oświadczenie RODO.

10. Informacje dodatkowe*

W załączeniu: (4 szt.)

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej.

2. Załącznik nr 2 – wzór specyfikacji serwisowej.

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy.

4. Załącznik nr 4 – wzór Oświadczenia RODO.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania

zamówienia publicznego.

 Z up. Dyrektora

 Urzędu Morskiego w Szczecinie

 Zenon Kozłowski

 Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.