• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Roboty podczyszczeniowe akwenu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Roboty podczyszczeniowe akwenu
Treść zapytania:
Spółka Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w Policach, Ul. Kuźnicka 1 przedkłada zapytanie o warunki wykonania robót podczyszczeniowych w Porcie Morskim w Policach.
Szczegóły zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu przeznaczone są wyłącznie w celu rozeznania rynku i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w Zapytaniu o warunki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia akcji ofertowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w Zapytaniu o warunki.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Roboty podczyszczeniowe akwenu 1 ST -
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1340999,f9c7fbefe35d9f08b98631c88410b27f.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
28- 04- 2022 13: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 05- 2022 13: 30
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 05- 2022 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1340999,f9c7fbefe35d9f08b98631c88410b27f.html
Termin składania:2022-05-05
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Wojciech Diakun
tel:
e-mail: wdiakun@portpolice.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z32/281310
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.