• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Roboty czerpalno-refulacyjne

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Roboty czerpalno-refulacyjne na terenie administrowanym przez Urząd Morski w Gdyni - miejscowość Łeba w ilości szacunkowej 80 000 m3
w 2022 roku.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty czerpalno - refulacyjne w Porcie Łeba w ilości 80 000 m3. Zadanie obejmuje roboty czerpalno-refulacyjne na torze wodnym, podejściowym oraz osadnikach redy Portu Łeba w ilości 80 000 m3 - czerpanie,
a następnie refulacja urobku na plażę rurociągiem ułożonym na lądzie o wydolności tłoczenia na odległość do 3km od portu lub rurociągiem ułożonym w morzu,
z pogłębiarki ustawionej wzdłuż brzegu, na odległość nie mniejszą niż 600,0 m. Wielkość średniego zasilania brzegu morskiego w trakcie realizacji poszczególnych części wynosi ok. 80 m3 /mb plaży.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 11 do SWZ, Sondaż Załącznik nr 12 do SWZ Przedmiar robót Załącznik nr 13 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4.. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
4.1. 45244000-9 - wodne roboty budowlane;
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umgdy.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: Platformy Marketplanet znajdującej
się pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
w zakładce ,,Korespondencja".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, iż w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanymi
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się
z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Urzędu Morskiego w Gdyni, tel. +48
(22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
Ogólne zasady korzystania z Platformy Market Planet zawiera rozdział 14 SWZ: "14.12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww.
Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
14.12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
14.12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
14.12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
14.12.4. Włączona obsługa JavaScript;
14.12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
14.13. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
14.13.1. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
14.13.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
14.14. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Platformy pod linkiem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=umgdy&MP_module=main
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy
zakupowej. Instrukcja dostępna jest na stronie ww. Platformy zakupowej.
14.15. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14.16. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
14.16.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany -
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert.
14.17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu."
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/pn/umgdy/demand/notice/public/71320/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-23 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie pod adresem https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" do dnia 23.09.2022 r. do godz. 10:00
Termin składania:2022-09-23
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.41.2022.KC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty czerpalno - refulacyjne w Porcie Łeba w ilości 80 000 m3. Zadanie obejmuje roboty czerpalno-refulacyjne na torze wodnym, podejściowym oraz osadnikach redy Portu Łeba w ilości 80 000 m3 - czerpanie,
a następnie refulacja urobku na plażę rurociągiem ułożonym na lądzie o wydolności tłoczenia na odległość do 3km od portu lub rurociągiem ułożonym w morzu,
z pogłębiarki ustawionej wzdłuż brzegu, na odległość nie mniejszą niż 600,0 m. Wielkość średniego zasilania brzegu morskiego w trakcie realizacji poszczególnych części wynosi ok. 80 m3 /mb plaży.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 11 do SWZ, Sondaż Załącznik nr 12 do SWZ Przedmiar robót Załącznik nr 13 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4.. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
4.1. 45244000-9 - wodne roboty budowlane;
4.2. 45247120-7 - drogi wodne z wyjątkiem kanałów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45247120-7 - Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Tolerancja bagrownicza pionowa
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
22.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
"22.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
22.1.4.1. wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich Wykonawca
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie robót czerpalnych, czerpalno-refulacyjnych lub podczyszczeniowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda. Przez jedną robotę rozumie się roboty budowlane wykonywane na podstawie 1 umowy.
Informacje uzupełniające:
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
22.1.4.2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub specjalizacji budowle hydrotechniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2019 Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.) i co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (lub robót) lub inspektora nadzoru oraz doświadczenie w kierowaniu 1 (jedną) robota polegającą na wykonaniu robót czerpalnych lub czerpalno-refulacyjnych lub podczyszeniowych o wartości ( wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych) nie mniej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
22.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia."
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
23.3.1. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt. 20.1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ,
23.3.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
23.3.3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 23.3.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
23.3.4. dokumenty, o których mowa w pkt. 23.3.3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
23.2.1. wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 22.1.4.1. SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
23.2.2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 22.1.4.2. SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Szczegóły
zawiera Załącznik nr 1 do SWZ- projekt umowy w § 13.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Tolerancja bagrownicza pionowa
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-22
Kod CPV:45244000-9, 45247120-7
Numer dokumentu:2022/BZP 00331505, ZP.371.41.2022.KC
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.