• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Roboty budowlane i rozbiórkowe pierwszego etapu przebudowy nabrzeża

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Roboty budowlane i rozbiórkowe pierwszego etapu przebudowy nabrzeża
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Roboty budowlane i rozbiórkowe pierwszego etapu przebudowy nabrzeża typu ciężkiego na działce nr 28/8 przy Ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w ramach programu wieloletniego pn. Budowa POSRM
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i rozbiórkowe pierwszego etapu przebudowy nabrzeża typu ciężkiego na działce nr 28/8 przy Ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz załącznikach do niego.

Zakres prac w niniejszym zamówieniu obejmuje wykonanie robót palowych w zakresie wskazanym na załączniku graficznym (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz niezbędne roboty rozbiórkowe i towarzyszące.

2) Nomenklatura CPV:

3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
5) Gwarancja i rękojmia
- wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - 60 miesięcy.
- Okres rękojmi - o 3 miesiące dłuższy od zaoferowanego terminu gwarancji.

2. Rozwiązania równoważne
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
1) Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty palowe
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
2) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
3 Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/670463
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-17 11:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
Termin składania:2022-10-17
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:35
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium do przetargu nr AR/262-09/22".
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Politechnika Morska w Szczecinie,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AR/262-09/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i rozbiórkowe pierwszego etapu przebudowy nabrzeża typu ciężkiego na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz załącznikach do niego.

Zakres prac w niniejszym zamówieniu obejmuje wykonanie robót palowych w zakresie wskazanym na załączniku graficznym (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz niezbędne roboty rozbiórkowe i towarzyszące.

2) Nomenklatura CPV:

3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
5) Gwarancja i rękojmia
- wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - 60 miesięcy.
- Okres rękojmi - o 3 miesiące dłuższy od zaoferowanego terminu gwarancji.

2. Rozwiązania równoważne
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
1) Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty palowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262211-3 - Wbijanie pali

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

cena (C) - 60 %
skrócony termin realizacji (T) - 20%
wysokość kary umownej (K) - 20%
Łączna liczba punktów za ofertę = suma liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.
Sumaryczna liczba punktów ,,W" zostanie obliczona według wzoru:

W = C + T + K

gdzie:

W - łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów
C - liczba punktów w kryterium ,,cena oferty"
T - liczba punktów w kryterium ,, skrócony termin realizacji"
K - liczba punktów w kryterium ,,wysokość kary umownej"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu robót palowych związanych z budową konstrukcji nabrzeża, w ramach których część lub wszystkie pale były palami wykonanymi w nachyleniu (pale skośne), o wartości tych robót palowych nie niższej niż 1 000 000 zł brutto,

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

b) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie:
o kierownik robót hydrotechnicznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bez ograniczeń lub równoważne, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę więcej niż jednej z ww. funkcji,
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia."
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu robót budowlanych na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu robót palowych związanych z budową konstrukcji nabrzeża, w ramach których część lub wszystkie pale były palami wykonanymi w nachyleniu (pale skośne), o wartości tych robót palowych nie niższej niż 1 000 000 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2) Wykazu osób na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 89, poz.414 z późn zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie:
o kierownik robót hydrotechnicznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bez ograniczeń lub równoważne, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium do przetargu nr AR/262-09/22".
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Politechnika Morska w Szczecinie,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2)Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II ust. 8 SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II ust. 7 SWZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego, w formie pisemnej, w następujących przypadkach:
1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2) gdy wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:
a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,
b) konieczność wykonania robót dodatkowych,
c) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) przeszkody o obiektywnym charakterze, zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia oraz innych zdarzeń, których przyczyny nie leżą po stronie Wykonawcy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody oraz klęski żywiołowe (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne, terrorystyczne, strajki czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, epidemie (,,siła wyższa"), a także działania proceduralne nieleżące po stronie Wykonawcy (np. niedostarczenie przez Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, przedłużające się uzgodnienia w organach np. nadzoru budowlanego bądź administracji budowlanej, u operatorów sieci itp.),
e) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót będących przedmiotem umowy,
3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
4) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia o wartość wynikającą z kosztorysu ofertowego - załącznik nr 4 do umowy.
5) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, w zakresie do 15% wartości wynagrodzenia, związane ze zleceniem Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu umowy,
6) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, w zakresie do 50% wartości wynagrodzenia, związane z koniecznością zrealizowania przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu umowy, o ile staną się niezbędne, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 5 ust. 4-6 umowy bez konieczności sporządzania aneksu, z dostarczeniem nowych dokumentów wskazanych jako Załącznik nr 9 do umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

cena (C) - 60 %
skrócony termin realizacji (T) - 20%
wysokość kary umownej (K) - 20%
Łączna liczba punktów za ofertę = suma liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.
Sumaryczna liczba punktów ,,W" zostanie obliczona według wzoru:

W = C + T + K

gdzie:

W - łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów
C - liczba punktów w kryterium ,,cena oferty"
T - liczba punktów w kryterium ,, skrócony termin realizacji"
K - liczba punktów w kryterium ,,wysokość kary umownej"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-15
Kod CPV:45000000-7, 45262200-3, 45262210-6, 45262211-3, 45262300-4, 45262311-4, 45262310-7, 45100000-8, 45111000-8, 45111100-9
Numer dokumentu:2022/BZP 00372725, AR/262-09/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.