• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 roku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 uPzp, w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na Robotach awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia podstawowego oraz zamówienia z opcji określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ; OPZ, SST, wraz z załącznikami, które stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub w częściowym zakresie. Szczegóły skorzystania z opcji zawiera wzór Umowy.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/zdmikp_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w
sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25
maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe
uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach,
dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i
oświadczeniach składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków
udziału w postępowaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych - załącznik nr 12 do SWZ).
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania i uzyskania
zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach
złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak
we wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 3 do SWZ).
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zdmikp_bydgoszcz/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-04-25 10:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz
Termin składania:2022-04-25
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 019/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 uPzp, w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na Robotach awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia podstawowego oraz zamówienia z opcji określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ; OPZ, SST, wraz z załącznikami, które stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub w częściowym zakresie. Szczegóły skorzystania z opcji zawiera wzór Umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221120-9 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów

71300000-1 - Usługi inżynieryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub w częściowym zakresie. Szczegółowy zakres i maksymalną wartość opcji zawiera kosztorys ofertowy - opcja. Okolicznościami warunkującymi uruchomienie opcji, będą:
1) faktyczne potrzeby Zamawiającego,
2) dysponowanie środkami finansowymi oraz
3) złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na przeprowadzeniu przeglądów podstawowych murów oporowych, przeglądach obiektów mostowych - mosty, wiadukty, kładki, tunele - przeglądy roczne i pięcioletnie oraz przeglądach podstawowych przepustów
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) doświadczenia wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej robót utrzymaniowych lub remontowych na drogowych obiektach inżynierskich o wartości brutto minimum 200 000,00 zł, wykonanej w ramach jednego zadania,
b) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych elementów obiektów inżynierskich o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, wykonanej w ramach jednego zadania,

Powyższy warunek uważa się za spełniony łącznie (ww. zakres (a+b) wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia) lub oddzielnie (ww. zakres (a i b) wykonawca wykonał w odrębnych zamówieniach).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp ww. warunek spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt a - b, lub a lub b) z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
a) kierownik robót mostowych - minimum 1 osoba:
? minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej,
? minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Wymieniona wyżej osoba winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. Oświadczenie składają odpowiednio: wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń określają załączniki nr 10 i 11 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Uwaga: Wykonawca wykazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doświadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania prac/robót przez dany podmiot.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SWZ.
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby,
b) nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,
c) określenie zamówienia publicznego, tj: Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r. nr sprawy 019/2022.
d) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione),
e) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego),
f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował),
g) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
h) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zobowiązanie innego podmiotu, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu trzeciego).
Zobowiązanie wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu, wykonawca dołącza do oferty jako załączniki.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 58 Pzp, (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:
1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, a wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
wymienionym w pełnomocnictwie, jako reprezentantem pozostałych wykonawców.
2) wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a
jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty,
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
4) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) w miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON)
należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych, przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 oraz w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy - zał. nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-05-24
Kod CPV:45221119-9, 45221120-9, 71300000-1
Numer dokumentu:2022/BZP 00112986, 019/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.