• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remonty jazów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:" Remonty wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku (PKZW)"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 1 - ,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Budkowiczanki poprzez remont jazu w km 30+701 - rz. Budkowiczanka w m. Stare Budkowice gm. Murów" Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 58 obręb Stare Budkowice, Gmina Murów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu. Drewniane zasuwy wymagają gruntownego remontu. Urządzenie wyciągowe - śruby wyciągowe wymagają konserwacji.
Parametry budowli:
- światło 1x 1,22 m+1x1,23m; - wysokość piętrzenia 1,20 m; - długość niecki wypadowej 5,30m.

Planowane prace obejmują:
- demontaż zasuw drewnianych,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych oraz drewnianych jazu,
- konserwacja urządzeń wyciągowych,
- wykonanie kładki drewnianej.,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 2 - ,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Budkowiczanki poprzez remont jazu w km 31+955 - rz. Budkowiczanka w m. Stare Budkowice gm. Murów" Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 1017/237 obręb Stare Budkowice, Gmina Murów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu. Drewniane zasuwy wymagają gruntownego remontu. Urządzenie wyciągowe - śruby wyciągowe wymagają konserwacji. Jaz posiada pomost o szer. 1,20m.
Parametry budowli:
- światło 1x 1,58 m+1x 1,54 m+1,62m; - wysokość piętrzenia 1,20 m; - dł. niecki wypadowej 5,50m.

Planowane prace obejmują:
- demontaż zasuw drewnianych,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych oraz drewnianych jazu,
- konserwacja urządzeń wyciągowych,
- wykonanie kładki drewnianej.,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 3 - ,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynówki Budkowiczanki poprzez remont jazu w km 4+507 - rz. Młynówka Budkowiczanka w m. Stare Budkowice gm. Murów" Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 186/4 obręb Stare Budkowice, Gmina Murów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu. Drewniane zasuwy wymagają gruntownego remontu. Urządzenie wyciągowe - śruby wyciągowe wymagają konserwacji.
Parametry budowli:
- światło 1x 1,58 m+1x1,54m+1x1,62m; - wysokość piętrzenia 1,20 m; - długość niecki wypadowej 4,50m.

Planowane prace obejmują:
- demontaż zasuw drewnianych,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych oraz drewnianych jazu,
- konserwacja urządzeń wyciągowych,
- wykonanie kładki drewnianej.,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 4 - ,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w km 15+565 - rz. Stobrawa w m. Kuźnica Katowska gm. Popielów" Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 511 obręb Kuźnica Katowska, Gmina Popielów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu.
Parametry budowli:
- światło 3x 3,05 m; - wysokość piętrzenia 2,00 m; - dł. niecki wypadowej 10,0 m.

Planowane prace obejmują:
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych jazu,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 5 - ,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w km 6+867 - rz. Stobrawa w m. Stare Kolnie gm. Popielów" Jaz zlokalizowany w obrębie działek ewidencyjnych nr 263/1, obręb Stare Kolnie, Gmina Popielów, powiat opolski. Jaz betonowy z pomostem roboczym metalowym, rodzaj jazu-iglicowy, z filarem betonowym.
Parametry budowli:
- światło 1x 12,00 m; - wysokość piętrzenia 2,80 m; - dł. niecki wypadowej 12,0 m.

Planowane prace obejmują:
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych jazu,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku.Część nr 6 - ,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w km 4+458 - rz. Stobrawa w m. Stobrawa gm. Popielów". Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 314/2, obręb Stobrawa, Gmina Popielów, powiat opolski. Jaz betonowy z kładką metalową, drewnianymi zasuwami, mechanizmami wyciągowymi
i filarem betonowym.
Parametry budowli:
- światło 4x 3,30 m; - wysokość piętrzenia 2,10 m; - dł. niecki wypadowej 5,50 m.
Planowane prace obejmują:
- remont i konserwację elementów wyciągowych,
- remont zasuw drewnianych jazu,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- remont barierek ochronnych,
- wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.wody.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instr. korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamaw. zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamaw. (z wył. złożenia oferty oraz dok. lub ośw. składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.6 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamaw. do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamaw., w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamaw. zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Zamaw. inf., że adres e-mail: gliwice@wody.gov.pl oraz zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl wskazany w ogł.
o zam., służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania inf. zwrotnej z BZP. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
9. Maks. plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10. Dok. elektroniczne, ośw. lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dok. elektronicznego. Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dok. lub oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Oferta sporządzana jest w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem tych informacji, ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsięb., Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w odrębnym pliku (podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym) i oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją ,,Tajemnica przedsiębiorstwa".
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma tel. +48 22 498 87 00 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9:00-17:00) e-mail: pomoc@jskinternet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GL.ROZ.2810.60.2022.EWK prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Termin składania:2022-08-16
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 11:30
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:45220000-5, 45244000-9, 45247200-2, 45247000-0
Numer dokumentu:2022/BZP 00284341, GL.ROZ.2810.60.2022.EWK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.