• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont śluzy

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont śluzy Guzianka I

Numer referencyjny: BI.ROZ.2812.3.2022.AG
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie - Jezioro Nidzkie oraz infrastruktury znajdującej się na terenie obiektu, w tym:

- sterówki śluzy

- budynku gospodarczego

- ogrodzenia

- awanportu górnego

- awanportu dolnego

wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Śluza Guzianka I została wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na przesmyku pomiędzy jeziorami Guzianka Mała a Bełdany, w m. Ruciane - Nida pow. Pisz, woj. warmińsko - mazurskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie - Jezioro Nidzkie oraz infrastruktury znajdującej się na terenie obiektu, w tym: sterówki śluzy, budynku gospodarczego, ogrodzenia, awanportu górnego, awanportu dolnego

wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Śluza Guzianka I została wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) śluza żeglugowa: Uszczelnienie i wzmocnienie podłoża, Remont głowy górnej i dolnej wraz z kanałami obiegowymi, Remont ubezpieczeń skarp i dna komory śluzy, Wymiana na nowe wrót górnych i dolnych, Wymiana zamknięć kanałów obiegowych, Wymiana napędów i mechanizmów wrót śluzy i zamknięć kanałów obiegowych, Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i napędy wrót i zasuw, Automatyka sterowania napędami i mechanizmami wrót i zamknięć kanałów obiegowych, Przebudowa istniejącego umocnienia palowo-płytowego awanportu dolnego, Remont istniejącego ubezpieczenia kamiennego skarp awanportu górnego, Remont i rozbudowa istniejącego umocnienia w postaci ścianki szczelnej z oczepem żelbetowym awanportu dolnego, Montaż odbojnic drewnianych w awanporcie dolnym i kanale dojściowym do śluzy, Uzupełnienie zapadlisk i osunięć gruntu na skarpach i za oczepami w awanporcie dolnym, Przebudowa istniejącego ubezpieczenia z trylinki skarp awanportu dolnego, Wykonanie robót pogłębiarskich w górnym i dolnym stanowisku śluzy, Uzupełnienie (naprawa istniejących i wykonanie nowych) urządzeń kontrolno-pomiarowych,

2) Sterówka śluzy: Rozbudowa budynku o węzeł sanitarny (łazienka , wc) i pomieszczenie socjalne, Projektowane wymiary zewnętrzne budynku: 8,53m x 5,80m, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Termoizolacja ścian budynku, Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna renesansowa) i dociepleniem, Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji wod.-kan., Wymiana instalacji sterowania mechanizmami śluzy, Konserwacja budynku, zgodnie z programem prac konserwatorskich

3) Budynek gospodarczy: Wymiana pokrycia dachowego, Wymiana odeskowania ścian budynku, Wykonanie orynnowania budynku, Wykonanie drenażu opaskowego, Wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej, Konserwacja zgodnie z programem prac konserwatorskich

4) Teren obiektu. Na terenie śluzy zostaną przeprowadzone następujące prace: Utwardzenie dojazdu od bramy do sterówki śluzy wraz z wykonaniem drenażu, Wymiana ogrodzenia, Pływająca bariera chroniąca ujęcie wody dla potrzeb PZW, Przyłącza wod. - kan. do sterówki, Utwardzony plac do ekspozycji zdemontowanych, zabytkowych wrót śluzy, Oświetlenie śluzy, Nagłośnienie komory oraz awanportów górnego i dolnego śluzy, Montaż systemu AV wyposażonego w kamery HD w komorze śluzy i awanporcie dolnym, Ustawienie sygnalizacji świetlnej i informacyjnej, Ustawienie tablic informacyjnych, Remont masztu kratownicowego, Ustawienie nowego oznakowania, Nasadzenia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1)Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał Nr 4 do SWZ.

2)Dokumentacja projektowa -zał Nr 5 do SWZ:

a)Projekt budowlany;

b)Projekty wykonawcze: Tom I Roboty kafarowe. Grodze budowlane. Odmulenia, Tom II Śluza. Konstrukcja, Tom III Budynek sterówki, budynek gospodarczy i otoczenie, Tom IV Wyposażenie mechaniczne, Tom V Instalacje elektryczne, Tom VI Instalacje sanitarne (Zeszyt. 1 Instalacje wod.-kan., Zeszyt. 2 Instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania)

c)Dokumentacja geologiczno-inżynierska;

d)Instrukcja eksploatacji i rozruchu urządzeń;

e)Dokumenty uzupełniające: Decyzja o pozwoleniu na budowę NR ruc/09/20 z dnia 28.12.2020, Program remontu konserwatorskiego Śluzy Guzianka w Ruciane Nida, Uzgodnienie z PGE Dystrybucja z dnia 14.12.2021 r., Uzgodnienie z Orange Polska z dnia 15.12.2021 r.

3)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- zał Nr 6 do SWZ.

4)Przedmiary robót - zał Nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.06.02.02-28-0001/20 oś priorytetowa 6 - Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 - Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.2 - Szlaki wodne i nabrzeża, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300 000 PLN. Pełen zakres informacji w pkt 10 SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp

4. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2022
Termin składania:2022-07-19
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 19/07/2022 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. RZGW w Białymstoku za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert zostanie dokonane przez Komisję powołaną przez Kierownika Zamawiającego. Zamawiający nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej Zamawiającego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na przesmyku pomiędzy jeziorami Guzianka Mała a Bełdany, w m. Ruciane - Nida pow. Pisz, woj. warmińsko - mazurskie
Wadium:300 000 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5272825616, REGON: 368302575
ul. Żelazna 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Grygorowicz
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Tel.: +48 895217113
Faks: +48 895217101
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45240000
Numer dokumentu:323297-2022, BI.ROZ.2812.3.2022.AG
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.