• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Remont przejścia rurociągu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:PERN S.A. z siedzibą w Płocku
zaprasza do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego -
którego przedmiotem jest realizacja Zakupu pod nazwą:. ,,Remont przejścia rurociągu DN820 przez rzekę
Rządza, m. Radzymin"
II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. PRZEDMIOT ZAKUPU
1.1 Przedmiotem Zakupu jest ,,Remont przejścia rurociągu DN820 przez rzekę Rządza, m. Radzymin"
1.2 Szczegółowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
1.2.1. Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.2.2. Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) - że zawrze
z Zamawiającym Umowę na warunkach Wzoru Umowy.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=2787
4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 24.02.2023r do godz. 12:00
4. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
4.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
4.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pern.pl w zakładce przedmiotowego postępowania.
Termin składania:2023-02-24
Otwarcie:5. OTWARCIE OFERT Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie drogą elektroniczną (e-mail).
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Prosimy o zaoferowanie najszybszego możliwego od daty obustronnego podpisania umowy.
Wadium:20 000,00 zł
Wymagania:2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany
do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza:
6.1 składania ofert częściowych;
6.2 składania ofert wariantowych;
6.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
7. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny
ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja
o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego/Platformie Zakupowej.
8. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
8.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
8.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
8.3 ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego" przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
8.4 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego
- Platforma Zakupowa (www.pern.pl);
8.5 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć nabycie usług, których przedmiot został w sposób szczegółowy
opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
8.6 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba
prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
11. Informujemy, że wzory gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych obowiązujących obecnie w PERN S.A.
znajdują się na stronie www.pern.pl - zakładka Platforma Zakupowa: https://pern.pl/platforma-zakupowa/.
11. Dokładny adres do korespondencji:
PERN Spółka akcyjna (biuro w Płocku) - ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.
Uwaga:
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania:
3. PODWYKONAWCY
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.
3.2 Wykonawca, na etapie ubiegania się o udzielenie Zakupu, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
dokumenty, o których mowa w Dziale III pkt 1.4 ppkt 2 SIWZ.
3.3 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu,
o których mowa w pkt 1.2 ppkt. 2) Dz. III SIWZ polegał na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie
doświadczenia (referencje).
3.5 Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu,
o których mowa w pkt 1.2 ppkt. 3) Dz. III SIWZ polegał na zasobach podmiotu trzeciego.
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca musi pod rygorem wykluczenia z postępowania
przeprowadzić na własny koszt i ryzyko wizję lokalną, po uzgodnieniu terminu i miejsca jej odbycia z osobą
wskazaną w pkt 10.2 Dz. I SIWZ.
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany w pkt 10.2
Dz. I SIWZ, należy podać:
1) planowany termin przeprowadzenia wizji,
2) dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
Jeśli w wizji lokalnej brać będą udział osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne
obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym jej terminem.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób -
bez podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń wobec PERN.
4.3 Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu
Ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ. Oraz załączonym załącznikiem nr 8
4.4 Osoby biorące udział w wizji lokalnej na terenie Obiektu zobowiązane są do posiadania i stosowania
odzieży o właściwościach antyelektrostatycznych. Kompletny zestaw, okrywający tułów, ramiona i nogi
składa się z kurtki, spodni oraz butów posiadających certyfikat na zgodność z PN-EN 1149-5 lub oznakowanie
CE oraz z kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II. Wskazane jest użycie kamizelki ostrzegawczej,
antyelektrostatycznej (zgodnej z PN EN 1149-5). W przypadku braku kompletu ww. odzieży ochronnej,
osoby przeprowadzające wizje lokalne mają obowiązek stosować kombinezony ochronne jednorazowe o
właściwościach antyelektrostatycznych oraz opaski antyelektrostatyczne założone na obuwie zgodnie z
instrukcją ich użytkowania.
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania Zakupu oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
4) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym bądź
arbitrażowym,
Warunki wskazane w niniejszym punkcie znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których
mowa w pkt 1.4.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zakupu.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów
i oświadczeń, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Wykaz (w brzmieniu określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, prac projektowych i robót (minimum 1) w zakresie zbliżonym do przedmiotu zakupu, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały
Strona 5 z 13
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
wykonane; wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi
przez inwestora lub generalnego wykonawcę, potwierdzające należyte ich wykonanie;
3) Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej niezbędnej do wykonania przedmiotowego zadania
posiadającej wymagane niżej uprawnienia:
a) do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności:
- inżynieryjna hydrotechniczna.
b) do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach
- inżynieryjna hydrotechniczna.
c) do obsługi urządzeń elektroenergetycznych w zakresie: Eksploatacji (E) Grupy 2: Urządzenia
wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia
energetyczne
wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie ww. uprawnień oraz aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;
4) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 2 do SIWZ;
5) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 5
do SIWZ (jeżeli oferta składana jest przez Konsorcjum każdy z członków zobowiązany jest do złożenia
przedmiotowego oświadczenia);
6) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001: 2015,, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego
imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom
aktualnego wydania normy ISO 9001: 2015.
7) Zaświadczenie z banku o braku zajęć egzekucyjnych na rachunkach Wykonawcy (nie starsze, niż 30
dni)
8) Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona tylko tym Wykonawcom którzy wpierw wyślą
podpisany złącznik nr 10 oraz załącznik nr 11 na adres e-mail: Mariusz.masztakowski@pern.pl.
W wiadomości proszę o wypisanie osób mających wgląd do dokumentacji. Załącznik nr 10 musi
zostać wypełniony i podpisany przez każdą z tych osób.
UWAGA:
Wysokość kary umownej za ujawnienie dokumentacji, informacji z tej dokumentacji lub informacji
dotyczących informacji o infrastrukturze PERN uzyskanych podczas postępowania przetargowego:
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego
postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w niniejszym
Postępowaniu warunków udziału w nim;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym
(Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca nie może polegać na potencjale technicznym i kadrowym oraz na uprawnieniach
podmiotu trzeciego. Nie może także polegać na doświadczeniu Podwykonawcy.
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w pkt 1.1 Działu III powyżej, polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby,
formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub
ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1);
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 4) lit. b)
dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego
warunku udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że
realizował będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze
Podwykonawcy (Załącznik nr 4 do SIWZ);
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego
przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze
z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu;
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do
podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego - wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy do
wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu
odpowiedzi, zastosowanie mają postanowienia § 21 ust. 1 pkt 1 Regulaminu (tj. Wykonawca
podlega wykluczeniu z Postępowania).
3) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga
każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych
dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany
Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu
wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 Konsorcjum:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum
spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku
z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów,
o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3) - 7). Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane
w punkcie 1.2 ppkt 1) przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
Strona 7 z 13
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
a) kopii umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem",
przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców
wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające
i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
b) pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum
w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum, postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1), 2) lub ich odpowiedników, których w kraju
jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2) lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1) - 2) i pkt 1.6 ppkt 1)
sporządzone w języku obcym, składa w oryginale albo w kopii poświadczonej przez Osoby
Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym
przez tłumacza przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych
do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów,
o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1);
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 2 do SIWZ;
3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Wykaz wykonanych prac w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Wypełnione i podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) Pozostałe, tj. inne aniżeli wymienione w ppkt 1) - 4) powyżej oświadczenia i dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie
z treścią pkt 1.2;
6) Szczegółową kalkulację cenową dla pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego (w formie
załącznika do oferty), stawki do kosztorysowania dla ewentualnych robót zamiennych lub
dodatkowych (w formie załącznika do oferty) oraz harmonogram rzeczowo - finansowy (zgodnie z
pkt 6 załącznika 2), wyszczególnienie głównych pozycji dostaw materiałów i urządzeń (wyrobów), w
formie załącznika do oferty.
7) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki.
8) Podpisane oświadczanie dotyczące uczestnictwa podczas wizji lokalnej (załącznik nr 8 do siwz)
9) Uzupełnioną i podpisaną ankietę bezpieczeństwa (załącznik nr 9 do siwz)
2.2 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich
wymogów określonych w pkt 2.1.
3. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
cena 100 %
3.1 Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3.1 dokonuje się na podstawie następujących wzorów
arytmetycznych:
CENA
najniższa cena ofertowa
----------------------------------- x waga kryterium
cena badanej oferty
Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
Cena za realizację zadania stanowiącego przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i nie może ulec
pogorszeniu w ramach wyjaśnienia do oferty lub jej uzupełnienia.
4.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
4.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie
podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem
Załączników nr 2 - 5 i 8 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę
sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz
zaparafowane (wymóg parafowania nie dotyczy formy elektronicznej). Skany dokumentów muszą być
poświadczone przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem". Ewentualne poprawki w tekście
oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.
4.6 Oferta lub dokumenty mogą być złożone także w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w formie
elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym w formacie
XAdES lub PAdES w celu umożliwienia weryfikacji wiarygodności dokumentu przez Zamawiającego.
Strona 9 z 13
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
Dokument podpisany za pomocą innego formatu, niż wskazany w zdaniu poprzednim, uważa się za
niezłożony.
4.7 W przypadku składania kopii dokumentów za równoważne z poświadczeniem ,,za zgodność
z oryginałem" uważa się dokumenty lub oświadczenia potwierdzone przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, o którym mowa w pkt 4.6 powyżej.
4.8 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz
z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
należy oznaczyć klauzulą ,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na
ujawnienie informacji na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
4.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie:
,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
6.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
7. WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie
wyjaśnienia - złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6 - wpłynęła nie później niż 5 dni
kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące udzielania wyjaśnień do postępowania reguluje § 17 ust. 5 i 6 Regulaminu.
8. ZMIANY W TREŚCI OFERTY
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli
opisane w pkt 5 Dział I SIWZ, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 12
Regulaminu.
9. W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM W NINIEJSZEJ SIWZ STOSUJE SIĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU,
W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
9.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert - § 11 ust. 11 Regulaminu,
9.2 Uzupełnień złożonych ofert - § 11 ust. 13 Regulaminu,
9.3 Wykluczenia z Postępowania - § 21 Regulaminu,
9.4 Odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu,
9.5 Unieważnienia Postępowania i odstąpienia od Postępowania - § 23 i 24 Regulaminu.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ.
10.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać
przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
z tym zastrzeżeniem, że z ubiegania się o udzielenie Zakupu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie
wyrazili zgody w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
11. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
11.1. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę i zwrócić Zamawiającemu jeden podpisany jej
egzemplarz w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej w tym zakresie informacji.
11.2. W przypadku złożenia oferty przez podmiot należący do GK PERN oferta powinna zawierać elementy
wskazane w PCT, które są zgodne z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi Transakcji kontrolowanych.
11.3 Jeżeli w ramach niniejszego postępowania przetargowego wygra spółka z Grupy Kapitałowej PERN
Zamawiający informuje, że dokona zmian we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
- w zakresie obowiązków wynikających z Procedury Cen Transferowych w Grupie Kapitałowej PERN.
12. WADIUM
12.1 Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na cały okres
związania ofertą w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) przy czym wadium może
być wniesione w jednej z poniższych form:
1. w środkach pieniężnych (PLN) na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr rachunku:
PKO BP 23 1020 1026 0000 1302 0369 4809,
2. w poręczeniach bankowych (należy dostarczyć Zamawiającemu w oryginałach),
3. w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach
ubezpieczeniowych lub bankowych (należy dostarczyć Zamawiającemu w oryginałach). Jednocześnie
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ubezpieczyciela.
Uwaga: W przypadku wadium wniesionego w formie wskazanej w ppkt 2) lub 3) powyżej, Wykonawca wraz
z ofertą zobowiązany jest załączyć skan dokumentu wadialnego na Platformie Zakupowej, a oryginał
dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w terminie wskazanym w Dz. I pkt 4, na adres: PERN Spółka akcyjna
(biuro w Płocku) - ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, z zastrzeżeniem pkt 12.6 poniżej.
Oryginał wadium winien być dostarczony:
1. W jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej
nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: ,,WADIUM DO OFERTY: ,,Remont przejścia
Strona 11 z 13
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
rurociągu DN820 przez rzekę Rządza, m. Radzymin" NIE OTWIERAĆ - przekazać do Zespołu ds. Zakupów
Podstawowych".
2. Na zewnętrznej kopercie Wykonawca nie może umieszczać danych umożliwiających identyfikację
Wykonawcy, w szczególności określenia firmy, graficznych znaków firmowych oraz danych adresowych,
3. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Dokument wadium złożony po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 4 zostanie zwrócony bez
otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską, z zastrzeżeniem pkt 12.6
poniżej.
12.2 Zwrot wadium dokonywany jest:
1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy i po
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet
tego zabezpieczenia, zaś pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia Postępowania, nie później
jednak niż z upływem terminu związania ofertą,
2. wszystkim Wykonawcom - z chwilą zakończenia Postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia
Postępowania lub odstąpienia od jego dalszego prowadzenia,
3. na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został
wykluczony z Postępowania lub którego oferta została odrzucona.
12.3 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu wadium Zamawiający zwraca z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone
o opłatę bankową za przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12.4 Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu może być
zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.4 Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych
w złożonej przez niego ofercie lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.5 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą, jest tożsama z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe - z obowiązkiem wniesienia nowego wadium, obejmującego
przedłużony okres związania ofertą. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, nie
powoduje utraty wadium.
12.6 Wadium musi zostać wniesione przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa
w pkt 4 Dz. I SIWZ, w wysokości oraz w formie przewidzianej w pkt 12.1, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy
z udziału w Postępowaniu. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się dzień uznania rachunku
Zamawiającego, zaś za termin wniesienia wadium w pozostałych dopuszczonych formach, uznaje się dzień
dostarczenia oryginałów dokumentów wadialnych do siedziby Zamawiającego: PERN Spółka akcyjna (biuro
w Płocku) - ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
W przypadku, gdy dokument gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej został wystawiony w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ubezpieczyciela, Wykonawca wraz z
ofertą zobowiązany jest załączyć ww. dokument na Platformie Zakupowej podpisany w formacie XAdES lub
PAdES w celu umożliwienia weryfikacji wiarygodności dokumentu przez Zamawiającego Dokument gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej podpisany za pomocą innego formatu, niż wskazany w zdaniu poprzednim,
uważa się za niezłożony.
Uwagi:13. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
13.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku,
09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A. lub Zamawiający).
13.2 PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: iod@pern.pl
lub pisemnie na adres wskazany w pkt I, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych".
13.3 Cele przetwarzania danych osobowych obejmują:
a) przeprowadzenie postepowania zakupowego i wybór najkorzystniejszej oferty;
b) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku
wyznaczenia przez Wykonawcę osób upoważnionych do działania w jego imieniu;
c) realizację obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
d) weryfikację potencjału i doświadczenia Wykonawcy i możliwości wykorzystania informacji
w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych
przez Zamawiającego oraz weryfikacja Wykonawców w publicznych rejestrach (np. CEIDG);
e) ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.
f) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych Zamawiającego.
13.4 Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt III powyżej na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Zamawiającego, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
przepisów podatkowych i rachunkowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, w szczególności dochodzenie roszczeń.
Prawnie uzasadnionym interesem Zamawiającego jest zapewnienie obrotu prawnego
Zamawiającego poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z prowadzeniem
postępowań zakupowych, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych
roszczeń, a także zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A.
13.5 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych (w przypadku zasadności wniosku), ograniczenia przetwarzania danych
osobowych do ich przechowywania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze
szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
13.6 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej/jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.
13.7 Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy ma możliwość zapoznania się
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej/jego danych osobowych na Platformie
Zakupowej PERN S.A. dostępnej https://pern.pl/platforma-zakupowa oraz na stronie www.pern.pl
Kontakt:10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
10.1 W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Mariusz Masztakowski, tel. 603 396 771;
e-mail: mariusz.masztakowski@pern.pl,
10.2 W zakresie wizji lokalnej: Zbigniew Bala i, e-mail: Zbigniew.Bala@pern.pl, tel.: + +48 519 015 158.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:HZP.231.000045.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.