• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont promu W2 będącego na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont promu W2 będącego na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu
Standard

Dane kontaktowe

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59 A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl

Tel.: +48 327774950

Faks: +48 327774999

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wody.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Remont promu W2 będącego na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.103.2021.MB

II.1.2) Główny kod CPV

50241200 Usługi w zakresie naprawy promów

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

01/12/2021 S233

https://ted.europa.eu/TED

1 / 8

Dz.U./S S233

01/12/2021

614006-2021-PL

2 / 8

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. „Remont promu W2 będącego na

wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 346 720.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50241100 Usługi w zakresie naprawy statków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. „Remont promu W2 będącego na

wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu”.

Szczegółowy zakres usług obejmuje następujące prace związane z remontem jednostki pływającej:

a) Przeholowanie promu W2 z miejsca postoju tj. stopień wodny Krapkowice na stocznię oraz wyciągnięcie

jednostki na pochylnię. Po remoncie obiekt należy zwodować i przetransportować na miejsce postoju;

b) Wykonać usunięcie mułu przez włazy, wymienić poszycie dna (56 m2), wymienić i uruchomić kabestan

kotwiczny, piaskowanie i konserwację łańcucha kotwicznego, kotwic i krętlików oraz piaskowanie i malowanie

kadłuba zestawem epoksydowym min. 250 μm (480 m2);

c) Napawanie i oszlifowanie polerów podwójnych (10 szt.), wind spinających, magazynów bosmańskich (3 szt.),

włazów (13 szt.), klap najazdowych łącznie z mechanizmami podnoszenia najazdów;

d) Prostowanie lub wymiana gniazd relingów, prostowanie zrębnicy i węzłówek + ogłowienie kątownika

80x120x6;

e) Malowanie znaków, polerów, magazynków i linii BHP na kolor żółty transparentny;

f) Nadzór nad remontem obiektu pływającego przez specjalistyczną uprawnioną jednostkę- PRS, Lloyd celem

przygotowania dokumentów do wydania świadectwa zdolności żeglugowej;

g) Wykonanie i przegląd próby ciśnienia. Wszystkie wymagane prawem dokumenty z wykonanych prób i

przeglądów zdać do Polskiego Rejestru Statków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 4

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

01/12/2021 S233

https://ted.europa.eu/TED

2 / 8

Dz.U./S S233

01/12/2021

614006-2021-PL

3 / 8

1. Zamawiający, na podstawie art. 257 ustawy Pzp, zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu – Wykonawca zagraniczny:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

1.1. pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy;

1.2. pkt 10.3.2 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.2 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich

złożeniem.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt 12.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów

stosuje się.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

01/12/2021 S233

https://ted.europa.eu/TED

3 / 8

Dz.U./S S233

01/12/2021

614006-2021-PL

4 / 8

Wykonawca musi wykazać, że posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu – Oferta wspólna:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty

wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące

wymagania:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego

zamówienia publicznego.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego

adres należy wpisać w Formularzu oferty.

3. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie

pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez

Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających

ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.

5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem

Nr 3 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców

ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108

ust. 1 oraz ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz

spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

6. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty

wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z

wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji

wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają

poszczególni wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu – podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

wykonawcę, na podstawie:

1.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

1.2. art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp.

2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu:

2.1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw

wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr

4 do SWZ.

2.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy

01/12/2021 S233

https://ted.europa.eu/TED

4 / 8

Dz.U./S S233

01/12/2021

614006-2021-PL

5 / 8

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2.3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

1 usługę o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto lub 2 usługi o wartości co najmniej 175 000,00 zł brutto

każda, których przedmiotem był remont lub budowa jednostek pływających.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej

200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł);

2. wykaz usług wykonanych zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w okresie ostatnich

3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy.

Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2.4 niniejszej

SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7

do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie

podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z

wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian

postanowień zawartej umowy na zasadach określonych w §9 Wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

01/12/2021 S233

https://ted.europa.eu/TED

5 / 8

Dz.U./S S233

01/12/2021

614006-2021-PL

6 / 8

Data: 11/01/2022

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 28/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 11/01/2022

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy

zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Oferta:

1.1. Na ofertę składają się:

1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ,

2) Kosztorys ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2A do SWZ,.

2. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

2.1. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za

zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na

podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu

Wykonawcy;

2.2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje

pełnomocnik;

2.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;

2.4. JEDZ zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ, aktualny na dzień składania ofert, celem

tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone

w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie.

2.5. JEDZ zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych

podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem tymczasowego wykazania braku istnienia

01/12/2021 S233

https://ted.europa.eu/TED

6 / 8

Dz.U./S S233

01/12/2021

614006-2021-PL

7 / 8

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu;

2.6. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami

innych podmiotów, który stanowi

w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia.

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

2.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2.6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

2.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości

zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy

Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1. Odwołanie.

2.2. Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje

zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie Zakupowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

01/12/2021 S233

https://ted.europa.eu/TED

7 / 8

Dz.U./S S233

01/12/2021

614006-2021-PL

8 / 8

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/11/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.