• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Remont promu linowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont promu linowego ,,OSTRÓWEK II" w miejscowości Złotowo dla odnowy klasy żeglugowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 50241200-8 Usługi w zakresie naprawy promów

Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 9 tygodni od dnia zawarcia umowy

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- Przygotowanie promu do prac remontowych, rozdzielenie kadłuba, a po zakończonych pracach scalenie i zwodowanie
- Oczyszczenie poprzez szlifowanie części podwodnej i nadwodnej poszycia kadłuba - dno, burty, pokład
- Uzupełnienie powłok malarskich farbami antykorozyjnymi (epoksydowymi) w miejscach ubytków
- Naniesienie powłoki malarskiej - farba antyporostowa na podwodną część kadłuba
- Oczyszczenie poprzez piaskownie wewnętrznych przestrzeni kadłuba - poszycie i usztywnienia, nałożenie powłoki antykorozyjnej, uzupełnienie ubytków korozyjnych masą wypełniającą, wymalowanie
- Uzupełnienie ubytków powłok antykorozyjnych przestrzeni wewnętrznych kadłuba promu
- Wymiana blach o grubości 5 mm pokładu promu
- Wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania klap wyjazdowych wraz z ich konserwacją
- Demontaż zespołów przeciągowych - czyszczenie i konserwacja, wymiana rolek urządzenia przeciągowego promu wraz łożyskowaniem (22309)
- Piaskowanie i malowanie farbami epoksydowymi pokładu zewnątrz
- Demontaż, montaż drewnianego pokładu bocznego, legarów
- Demontaż, montaż belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych lewa strona
- Demontaż, montaż belek drewnianych pokładu głównego
- Wymiana elementów łączących kadłub - połączenia gwintowe
- Przegląd konserwacja urządzenia kotwicznego - wciągarka, łańcuch kotwiczny, kotwica
- Naniesienie powłok malarskich na elementy oznaczenia promu
- Naprawa klap wjazdowych promu
- Montaż nowego pokrycia drewnianego klap; płyty przeciwpoślizgowe
- Oczyszczenie poprzez piaskownie łodzi towarzyszącej
- Malowanie farbami epoksydowymi łodzi towarzyszącej

Podstawowe dane eksploatacyjne:
- Nazwa: ,,Ostrówek II"
- Miejsce eksploatacji: W ciągu drogi gminnej Ostrówek - Złotowo
- Rok budowy promu:1990
- Długość 23,76m
- Największa długość 29,12m
- Szerokość 7,62m
- Największa szerokość 8,85m
- Wysokość 0,85m
- Maksymalna szerokość przelotowa 3,97m
- Minimalna szerokość przelotowa 3,77m
- Średnie zanurzenie statku pustego 0,37m
- Wolna burta 280mm
- Nośność 32 t
- Wyporność 84 t

II. Warunki ogólne naprawy

1) Remont dla przedłużenia dokumentu bezpieczeństwa zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
2) Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do bezpośredniego nadzoru i uzgodnień nad pracami remontowymi.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe do 30% poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w przedmiarze robót w trakcie realizacji.
Zamawiający może zrezygnować z poszczególnych etapów prac.
4) Materiały użyte do wykonywania prac remontowych dostarcza Wykonawca wraz
z niezbędnymi certyfikatami materiałowymi.
5) Farby użyte do wykonywania prac remontowych muszą pochodzić z pakietu farb używanych w przemyśle okrętowym.
6) Wykonawca przedstawi prom do prób szczelności na wodzie w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, celem sporządzenia protokołu końcowego. Koszty przeprowadzenia prób szczelności na wodzie ponosi wykonawca.
7) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac remontowych poza miejscowością Złotowo. Przedmiot umowy zostanie wydany wykonawcy na podstawie protokołu przekazania promu do remontu.

III. Uwagi remontowo - eksploatacyjne

- Wykonawca remontu winien przedstawić wymagane atesty na materiały użyte do naprawy i zakupiony sprzęt.
- Protokoły konieczności wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia do wykonawstwa przez przedstawiciela zamawiającego.
- Wykonawca zleci upoważnionemu podmiotowi gospodarczemu wykonanie pomiarów grubości podszycia kadłuba.

IV. Wytyczne dla Wykonawcy

1) Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego wypełnionego na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót zawierającego pełen zakres zamówienia.
2) Zamawiający informuje, że ilości podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Co za tym idzie wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zmianie. Zmiana ilościowa robót musi być dokonana wyłącznie na podstawie protokołu konieczności.
3) Obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe.
4) Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy.
V. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami remontowymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy w ilości osób niezbędnej do ich realizacji, w tym pracownik ogólnobudowlany - prace spawalnicze, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §15 wzoru umowy.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, Ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/718933
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-01-31 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
Termin składania:2023-01-31
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.2.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 50241200-8 Usługi w zakresie naprawy promów

Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 9 tygodni od dnia zawarcia umowy

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- Przygotowanie promu do prac remontowych, rozdzielenie kadłuba, a po zakończonych pracach scalenie i zwodowanie
- Oczyszczenie poprzez szlifowanie części podwodnej i nadwodnej poszycia kadłuba - dno, burty, pokład
- Uzupełnienie powłok malarskich farbami antykorozyjnymi (epoksydowymi) w miejscach ubytków
- Naniesienie powłoki malarskiej - farba antyporostowa na podwodną część kadłuba
- Oczyszczenie poprzez piaskownie wewnętrznych przestrzeni kadłuba - poszycie i usztywnienia, nałożenie powłoki antykorozyjnej, uzupełnienie ubytków korozyjnych masą wypełniającą, wymalowanie
- Uzupełnienie ubytków powłok antykorozyjnych przestrzeni wewnętrznych kadłuba promu
- Wymiana blach o grubości 5 mm pokładu promu
- Wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania klap wyjazdowych wraz z ich konserwacją
- Demontaż zespołów przeciągowych - czyszczenie i konserwacja, wymiana rolek urządzenia przeciągowego promu wraz łożyskowaniem (22309)
- Piaskowanie i malowanie farbami epoksydowymi pokładu zewnątrz
- Demontaż, montaż drewnianego pokładu bocznego, legarów
- Demontaż, montaż belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych lewa strona
- Demontaż, montaż belek drewnianych pokładu głównego
- Wymiana elementów łączących kadłub - połączenia gwintowe
- Przegląd konserwacja urządzenia kotwicznego - wciągarka, łańcuch kotwiczny, kotwica
- Naniesienie powłok malarskich na elementy oznaczenia promu
- Naprawa klap wjazdowych promu
- Montaż nowego pokrycia drewnianego klap; płyty przeciwpoślizgowe
- Oczyszczenie poprzez piaskownie łodzi towarzyszącej
- Malowanie farbami epoksydowymi łodzi towarzyszącej

Podstawowe dane eksploatacyjne:
- Nazwa: ,,Ostrówek II"
- Miejsce eksploatacji: W ciągu drogi gminnej Ostrówek - Złotowo
- Rok budowy promu:1990
- Długość 23,76m
- Największa długość 29,12m
- Szerokość 7,62m
- Największa szerokość 8,85m
- Wysokość 0,85m
- Maksymalna szerokość przelotowa 3,97m
- Minimalna szerokość przelotowa 3,77m
- Średnie zanurzenie statku pustego 0,37m
- Wolna burta 280mm
- Nośność 32 t
- Wyporność 84 t

II. Warunki ogólne naprawy

1) Remont dla przedłużenia dokumentu bezpieczeństwa zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
2) Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do bezpośredniego nadzoru i uzgodnień nad pracami remontowymi.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe do 30% poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w przedmiarze robót w trakcie realizacji.
Zamawiający może zrezygnować z poszczególnych etapów prac.
4) Materiały użyte do wykonywania prac remontowych dostarcza Wykonawca wraz
z niezbędnymi certyfikatami materiałowymi.
5) Farby użyte do wykonywania prac remontowych muszą pochodzić z pakietu farb używanych w przemyśle okrętowym.
6) Wykonawca przedstawi prom do prób szczelności na wodzie w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, celem sporządzenia protokołu końcowego. Koszty przeprowadzenia prób szczelności na wodzie ponosi wykonawca.
7) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac remontowych poza miejscowością Złotowo. Przedmiot umowy zostanie wydany wykonawcy na podstawie protokołu przekazania promu do remontu.

III. Uwagi remontowo - eksploatacyjne

- Wykonawca remontu winien przedstawić wymagane atesty na materiały użyte do naprawy i zakupiony sprzęt.
- Protokoły konieczności wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia do wykonawstwa przez przedstawiciela zamawiającego.
- Wykonawca zleci upoważnionemu podmiotowi gospodarczemu wykonanie pomiarów grubości podszycia kadłuba.

IV. Wytyczne dla Wykonawcy

1) Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego wypełnionego na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót zawierającego pełen zakres zamówienia.
2) Zamawiający informuje, że ilości podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Co za tym idzie wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zmianie. Zmiana ilościowa robót musi być dokonana wyłącznie na podstawie protokołu konieczności.
3) Obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe.
4) Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy.
V. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami remontowymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy w ilości osób niezbędnej do ich realizacji, w tym pracownik ogólnobudowlany - prace spawalnicze, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §15 wzoru umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241200-8 - Usługi w zakresie naprawy promów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin realizacji 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60
gdzie :
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Termin realizacji (T)
Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 40
gdzie:
- Tof - liczba punktów za deklarowany termin realizacji
- Tmax - maksymalna liczba punktów

1. W kryterium ,,termin realizacji" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Termin realizacji do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy = 10 pkt.
Termin realizacji do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy = 5 pkt.
Termin realizacji do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy = 0 pkt.
1.1. Najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny ofert to 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1.2. Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 9 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego terminu realizacji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje termin realizacji do 9 tygodni.
2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp. = C + T
gdzie:
Lp. - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena",
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,termin realizacji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. ,,Formularz Oferty" przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3.Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
6. Formularz cenowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień umowy może być dokonana w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności :
1) zmiany ilości prac powodujących zwiększenie, zmniejszenie, ewentualnie rezygnację z poszczególnych etapów wykonywanych prac,
2) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin realizacji 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60
gdzie :
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Termin realizacji (T)
Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 40
gdzie:
- Tof - liczba punktów za deklarowany termin realizacji
- Tmax - maksymalna liczba punktów

1. W kryterium ,,termin realizacji" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Termin realizacji do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy = 10 pkt.
Termin realizacji do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy = 5 pkt.
Termin realizacji do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy = 0 pkt.
1.1. Najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny ofert to 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1.2. Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 9 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego terminu realizacji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje termin realizacji do 9 tygodni.
2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp. = C + T
gdzie:
Lp. - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena",
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,termin realizacji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-01
Kod CPV:50241200-8
Numer dokumentu:2023/BZP 00051655, PIFZ-Z.271.2.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.