• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont pirsu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Niechorze, w Gminie Rewal, woj. Zachodniopomorskie. Pirs jest zlokalizowany na działkach nr 911/15 i na działce 975.
Obszar objęty inwestycją stanowi pirs przeładunkowy konstrukcji żelbetowej. Pirs jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Pirs przeładunkowy, w chwili obecnej nie jest przystosowany do pełnienia funkcji spacerowej, ze względu na jego nieodpowiednie wyposażenie.
Przed pirsem na odcinku plaży znajduje się najazdowa płyta żelbetowa w stanie dobrym. Do płyty prowadzi umocniony zjazd z płyt żelbetowych.
Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie remontu pirsu pasażerskiego, oraz doposażenie go w balustrady ochronne, słupy oświetleniowe, światło oznakowania nawigacyjne-go, drabinki wyjściowe i inne opisane szczegółowo w projekcie wykonawczym.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć elektroenergetyczna zasilająca słupy oświetleniowe. Projektowana długość sieci ok. 50 m.
Powierzchnia istniejącego pirsu: ok 1 000 m2
Układ komunikacyjny - Pomost przeładunkowy po wykonaniu remontu i wyposażeniu go w balustrady, stanowił będzie funkcję turystyczną/spacerową. Wejście na pomost będzie bezpośrednio z płyt betonowych znajdujących się przed pirsem na plaży. Do pirsu prowadzi utwardzony zjazd w postaci płyt żelbetowych. Po dostosowaniu pirsu do funkcji spacerowej, nie będzie możliwości wjazdu pojazdów mechanicznych na pirs.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/rewal" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/rewal
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rewal. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako ,,Platforma") pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rewal.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, pro-cesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer mi-nimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format pli-ków .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz do-kładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr. tel. 22 101-02-02.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników zamówień publicznych
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję:
1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Rewal
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal
poprzez e-mail: ug@rewal.pl
telefonicznie: 91 38 49 011
Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Da-wid Czerw. Z Inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224.
3. Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej za-kończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
5. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
7. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na pod-stawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rewal/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-29 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/rewal
Termin składania:2022-08-29
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022.TB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Niechorze, w Gminie Rewal, woj. Zachodniopomorskie. Pirs jest zlokalizowany na działkach nr 911/15 i na działce 975.
Obszar objęty inwestycją stanowi pirs przeładunkowy konstrukcji żelbetowej. Pirs jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Pirs przeładunkowy, w chwili obecnej nie jest przystosowany do pełnienia funkcji spacerowej, ze względu na jego nieodpowiednie wyposażenie.
Przed pirsem na odcinku plaży znajduje się najazdowa płyta żelbetowa w stanie dobrym. Do płyty prowadzi umocniony zjazd z płyt żelbetowych.
Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie remontu pirsu pasażerskiego, oraz doposażenie go w balustrady ochronne, słupy oświetleniowe, światło oznakowania nawigacyjne-go, drabinki wyjściowe i inne opisane szczegółowo w projekcie wykonawczym.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć elektroenergetyczna zasilająca słupy oświetleniowe. Projektowana długość sieci ok. 50 m.
Powierzchnia istniejącego pirsu: ok 1 000 m2
Układ komunikacyjny - Pomost przeładunkowy po wykonaniu remontu i wyposażeniu go w balustrady, stanowił będzie funkcję turystyczną/spacerową. Wejście na pomost będzie bezpośrednio z płyt betonowych znajdujących się przed pirsem na plaży. Do pirsu prowadzi utwardzony zjazd w postaci płyt żelbetowych. Po dostosowaniu pirsu do funkcji spacerowej, nie będzie możliwości wjazdu pojazdów mechanicznych na pirs.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45113000-2 - Roboty na placu budowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45241500-3 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45241600-4 - Instalowanie oświetlenia portowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
o warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie hydrotechnicznej roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł oraz wykaże, że te robota budowlana została wykonana należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 7 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty /wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SWZ/,
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wybrany wykonawca dołączy do podpisywanej umowy opłaconą polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancji na co najmniej kwotę 1.000.000,00 złotych - polisa musi być ważna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.).
1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4/ pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
5 oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców
17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
- niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okoliczności, Przez niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje się temperaturę odbiegającą o 10 stopni Celsjusza od średniej temperatury danego miesiąca zgodnie ze wskaźnikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z właściwej miejscowo dla położenia inwestycji stacji meteorologicznej za 5 lat poprzedzających zawarcie umowy, a także opady z odchyleniem powyżej 30 % od średnich wskazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5 lat poprzedzających zawarcie umowy.
- wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z oko-liczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nie-prawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z oko-liczności wymienionych w literach od a) do d), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
2) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy)- zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym;
4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót;
5) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-28
Kod CPV:45113000-2, 45110000-1, 45241500-3, 45500000-2, 45241600-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00303511, ZP.271.18.2022.TB
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.