• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont nabrzeża

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont nabrzeża MP 61 w kk 4370
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont nabrzeża MP 61 zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektowanych postanowień umowy które stanowią załącznik nr 4 do SWZ (do pobrania osobno) który to załącznik stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45241500-3;
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://platformazakupowa.pl/pn/kpws
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/kpws
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisano szczegółowo w Rozdziale XI SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO opisana została w rozdziale V SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/603116
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-10 10:00
Miejsce składania ofert: http://platformazakupowa.pl/pn/kpws
Termin składania:2022-05-10
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-10 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 03/KPW/INFR/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont nabrzeża MP 61 zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektowanych postanowień umowy które stanowią załącznik nr 4 do SWZ (do pobrania osobno) który to załącznik stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45241500-3;
4.2.6.) Główny kod CPV: 45241500-3 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Opisano szczegółowo w Rozdziale VII i IX pkt 10 SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na spełnianie wykazanie zdolności technicznej i zawodowej :wykaz robót i wykaz osób
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności są to zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonania zamówienia przepisów prawa lub są one konieczne dla zapobieżenia powstaniu nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1)zmian w ustawie prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych, ustawach i rozporządzeniach mających wpływ na przedmiot zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy;
2)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówieni i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych;
3)zmianę osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę z przyczyn losowych.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo, na wniosek Wykonawcy do przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku:
1)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
2)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, warunki atmosferyczne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
3)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (art.357 Kodeksu cywilnego);
4.Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
5.W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć okresu równego okresowi przerwy lub przestoju.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-08
Kod CPV:45241500-3
Numer dokumentu:2022/BZP 00129138, 03/KPW/INFR/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.