• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont łodzi motorowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych.
Aktualny postój łodzi STYNKA II - Port Jachtowy Basen Północny w Świnoujściu, postój nowego kadłuba - teren MIR PIB w
Gdyni.
2. Szczegółowy opis inwestycji zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Wykonawcy
wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12. Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
12.4. Włączona obsługa JavaScript;
12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
12.6 Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,
html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu w MIR-PIB.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB oraz uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz o art. 74 ustawy Pzp;.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Jeśli zaś postępowanie o zamówienie publiczne jest realizowane w ramach projektu finansowanego z zewnętrznych źródeł (programów unijnych, krajowych, umów dwustronnych), to okres przechowywania danych osobowych i dokumentacji określony jest w umowach o dofinansowanie, wytycznych danego programu lub instytucji finansującej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym - profilowaniu.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl/pn/mirgdynia/demand/notice/public/58161/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-04-29 10:30
Miejsce składania ofert: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl/
Termin składania:2022-04-29
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-04-29 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart.6b ust.5pkt2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millenium S.A. numer 45116022020000000061917907 podając w tytule ,,Wadium TP/22/FZP/NDSW/2022 Remont Stynki".
5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni. Oryginał dokumentu należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym przez wystawcę.
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 7 i 8 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 7 i 8 poniżej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3.2. - 3.4., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
7.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107. ust. 2. ustawy Pzp lub art.128. ust.1. ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.57. lub art.106. ust. 1. ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa wart.125. ust.1., innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223. ust.2. pkt.3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
7.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana:
7.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
7.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
9. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP/22/FZP/NDSW/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych.
Aktualny postój łodzi STYNKA II - Port Jachtowy Basen Północny w Świnoujściu, postój nowego kadłuba - teren MIR PIB w
Gdyni.
2. Szczegółowy opis inwestycji zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Wykonawcy
wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 50245000-4 - Usługi w zakresie modernizacji statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowe,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie
usługi polegające na remoncie/budowie jednostek z laminatu o parametrach podobnych do Stynki - nie mniejszych niż 10 m
długości o wartości minimum 30 tysięcy złotych netto każda usługa
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie
wymaganych w SWZ podmiotowych środków dowodowych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w ,,Oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart.6b ust.5pkt2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millenium S.A. numer 45116022020000000061917907 podając w tytule ,,Wadium TP/22/FZP/NDSW/2022 Remont Stynki".
5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni. Oryginał dokumentu należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym przez wystawcę.
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 7 i 8 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 7 i 8 poniżej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3.2. - 3.4., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
7.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107. ust. 2. ustawy Pzp lub art.128. ust.1. ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.57. lub art.106. ust. 1. ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa wart.125. ust.1., innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223. ust.2. pkt.3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
7.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana:
7.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
7.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
9. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 40% kwoty wskazanej w § 2 ust 1.
5. Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 100% wartości udzielanej zaliczki. Okres obowiązywania
zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy
określonego w §3 ust. 1 zwiększony o 30 dni roboczych od daty wykonania przedmiotu umowy po protokolarnym odbiorze
całości przedmiotu umowy bez uwag.
6. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: być
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania stosownego projektu dokumentu gwarancji, ma prawo zgłosić do
niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie postanowień dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca jest zobowiązany
uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia pod rygorem nieudzielenia zaliczki. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu
stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie prawa zgłoszenia zastrzeżeń. Nie zgłoszenie
zastrzeżeń w terminie uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
7. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu zabezpieczenia w siedzibie Zamawiającego
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Mając na uwadze zapisy ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za
okoliczności niezależne od Wykonawcy, Zamawiający uzna w szczególności ,,siłę wyższą" w rozumieniu jak wyżej. W
przypadku działania ,,siły wyższej" czas wykonania prac będzie przedłużony o tyle dni, o ile działanie ,,siły wyższej" opóźniło
prace. Wykonawca powinien, natychmiast powiadomić Zamawiającego, że opóźnienie to zamierza przypisać działaniu ,,siły
wyższej". Brak zastrzeżeń w ciągu trzech dni odnośnie ,,siły wyższej" ze strony Zamawiającego, uważa się za przyjęcie tego
faktu przez Zamawiającego.
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w
stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach, za które winę ponosi Zamawiający,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac, które mogą okazać
się niezbędne do wykonania w związku z rozmontowaniem urządzeń objętych przedmiotem niniejszej umowy, gdy
niezbędna okaże się wymiana podzespołów lub elementów urządzeń na nowe. Wydłużenie terminu realizacji umowy
nastąpi na czas niezbędny do wykonania w/w prac na podstawie wniosku Wykonawcy, o ile Zamawiający uzna go za
zasadny.
5) zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy w trakcie realizacji prac, w wyniku rozmontowania urządzeń objętych
przedmiotem umowy okaże się, że niezbędna jest wymiana podzespołów i/lub elementów urządzeń na nowe, Strony
sporządzą na tę okoliczność każdorazowo notatkę z uzgodnień, a w podsumowaniu wszystkich prac Protokół z weryfikacji.
Będzie on zawierał wykaz podzespołów i elementów wymagających wymiany oraz wykaz prac dodatkowych, a także ich
wycenę. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił podstawę do zawarcia aneksu do umowy,
6) zmiany danych Wykonawcy, poprzez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, jak również
zmianę przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w § 5 ust.2, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem
zgody Zamawiającego na taką zmianę,
7) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji
albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
8) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po
zawarciu umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa,
9) innych zmian umowy wynikających w szczególności z art. 455 ustawy Pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-03
Kod CPV:50245000-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00125548, TP/22/FZP/NDSW/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.