• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Remont konserwacyjny kadłuba promu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II i Karsibór III

Numer referencyjny: ZP.04.2023
II.1.2)Główny kod CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II i Karsibór III, składający się z dwóch zadań opisanych w załączniku nr 1 do SWZ: Zadanie nr 1 : remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II Zadanie nr 2: remont konserwacyjny kadłuba promu Karsibór III. 2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie nr 1 remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce działalności wykonawcy

II.2.4)Opis zamówienia:

2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: remont konserwacyjny kadłuba promu Karsibór III

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce wykonywania działalności przez wykonawcę

II.2.4)Opis zamówienia:

2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2023
Termin składania:2023-03-22
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 22/03/2023 Czas lokalny: 09:00 Miejsce: 3. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy. System platformy automatycznie rozszyfrowuje oferty w momencie ich otwarcia.https//:ezamowienia.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, kierownik zamawiającego. Otwarcie następuje za pośrednictwem Platformy https//:ezamowienia.gov.pl
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce działalności wykonawcy

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce wykonywania działalności przez wykonawcę
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2023
Kontakt:Gmina Miasto Świnoujście -
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 810504943
Wybrzeże Władysława IV 12
Świnoujście
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
72-600
Polska
E-mail: sekrestariat@zegluga.swi.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50240000
Numer dokumentu:103589-2023, ZP.04.2023
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.