• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: REMONT KLASOWY BARKI BA-JK-3

Standard

Dane kontaktowe

ZAMAWIAJĄCY : Ship - Service S.A. w likwidacji

ul. Żelazna 87

00-879 Warszawa

tel. kontaktowy +48601551365

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :

REMONT KLASOWY barka BA-JK-3

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na niżej podane

oznaczenie:

„REMONT KLASOWY BA-JK-3 - 2022”

ROZDZIAŁ I Forma i złożenie oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty

(w tym oświadczenia, załączniki itp.).

2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu Specyfikacji Remontowej, według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 1.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

ręcznie długopisem.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie

wynika ono z aktualnego odpisu rejestru przedsiębiorców KRS przedstawionego przez

Wykonawcę.

5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie

kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w

których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej

odrzucenie. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia prac Podwykonawcom.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób :

SHIP-SERVICE S.A w likwidacji

Główne Biuro Handlowe

ul. Dębogórska 18, 71-717 Szczecin

Oferta na: REMONT KLASOWY BA-JK-3

Nie otwierać!

13. Ofertę należy złożyć na powyższy adres w terminie do 20-07-2022r.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed

terminem składania ofert.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu

składania ofert.

ROZDZIAŁ III Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

w postępowaniu, warunki oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane

w ofercie.

1. Wykonawcy muszą dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a. ofertę cenową (zał. nr 2) wg. Specyfikacji Remontowej (zał. nr. 1)

b. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do przedłożenia:

- Aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej. Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania

realizacji zamówienia.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne

i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. 

ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 30/31 tydzień b.r.

Okres gwarancji:

- 6 miesięcy na prace remontowe

- 24 miesiące na nowe urządzenia.

ROZDZIAŁ V Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień

jest Kierownik Zespołu Techniczno-Eksploatacyjnego Bogdan Dudar, tel. 601 551 365, e-mail:

bogdan.dudar@ship-service.pl

ROZDZIAŁ VI Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi kwotę wynagrodzenia za czynności określone w Specyfikacji remontowej jako

cenę netto oraz cenę brutto.

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

4. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.

5. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym

okresie trwania umowy.

ROZDZIAŁ VII Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.

2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

3. Ocena oferty według kryterium – najniższa cena brutto poprzez porównanie cen każdej ze

złożonych ofert.

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające

na niezgodności oferty ze specyfikacją zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ VIII Zawarcie umowy

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z

Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia i

uzgodnić termin podpisania umowy. 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w ciągu maks. 14 dni od powiadomienia

Wykonawcy o wyborze jego oferty.

ROZDZIAŁ XII Opis przedmiotu zamówienia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BA –JK-3:

GT – 233,00 Lc – 38,55 m B – 8,90 m H – 2,35 m T – 1,75M

Rok budowy – 1970

Instalacja elektryczna – 220/380 V /awaryjna – 24 V/

1. Przedmiotem zamówienia jest REMONT KLASOWY Barki BA-JK-3.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu jednostki pływającej BA-JK-3 w zakresie

przygotowania do potwierdzenia klasy, zgodnie z niżej przedstawionymi uwagami i specyfikacją

remontową.

3. Wszystkie materiały i części zamienne potrzebne do wykonania remontu dostarczy Wykonawca

remontu. Koszty zakupu materiałów i części ponosi wykonawca remontu.

4. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzone w

obecności przedstawiciela zamawiającego oraz inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego.

5. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego

odstąpienia od wykonywanych prac w zależności od wyników pomiarów zużycia materiałów

oraz w wyniku oględzin i ustaleń przedstawiciela nadzoru klasyfikacyjnego oraz zamawiającego.

6. Przekazanie barki do remontu odbędzie się na terenie Wykonawcy remontu.

7. Wykonawca remontu zobowiązuje się do przeprowadzenie wszystkich prac związanych z

utylizacją odpadów szkodliwych dla środowiska.

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak:

DTR, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla nowo montowanych urządzeń i

części oraz całych systemów.

9. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w celu zapoznania Wykonawców z przedmiotem

zamówienia, na dzień 12,13-07-2022r., w porcie Szczecin. Prosimy o wcześniejszą awizację.

10. Osobami do kontaktu w sprawie wizji lokalnej są :

Bogdan Dudar – Kierownik Zespołu Techniczno – Eksploatacyjnego tel. 601 551 365

11. Załącznik nr 1 – specyfikacja remontowa 

12. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy/ oświadczenie wykonawcy 

Zaproszenie do składania ofert BA-JK-3.pdfZaproszenie do składania ofert BA-JK-3.pd

Załącznik nr1 Specyfikacja remontowa BA-JK3 2022.pdfZałącznik nr1 Specyfikacja remontowa BA-JK3 2022.pdf

Załącznik nr2 Formularz ofertowy barka BA-JK-3.pdfZałącznik nr2 Formularz ofertowy barka BA-JK-3.pdf

O firmie

Ship-Service S.A.

JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM DOSTAWCĄ PALIW ŻEGLUGOWYCH W POLSCE

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.