• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostki pływającej Syriusz w celu odnowienia klasy PRS

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont jednostki pływającej Syriusz w celu odnowienia klasy PRS
Standard

Dane kontaktowe

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Adres pocztowy: Plac Stefana Batorego 4

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 70-207

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Czajkowska

E-mail: zamowienia@ums.gov.pl

Tel.: +48 914403423

Faks: +48 914403441

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ums.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: terenowy organ administracji państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Remont jednostki pływającej Syriusz w celu odnowienia klasy PRS

Numer referencyjny: PO-II.2600.4.22

II.1.2) Główny kod CPV

50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

2 / 5

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 35

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał aktualne Świadectwa Uznania

klasyfikatora statków do wykonania remontów:

głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych,

pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,

wciągarek kotwicznych,

turbosprężarek,

pomiarów grubości kadłubów jednostek metodą ultradźwiękową.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 usługę polegającą na remoncie jednostki pływającej o parametrach 

3 / 5

podobnych do jednostki pływającej określonej w przedmiocie zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500

000,00 zł brutto,

będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do wykonywania prac

spawalniczych. Zakres uprawnień powinien obejmować zakres prac w przewidzianych w remoncie. Wymieniona

w wykazie osoba powinna posiadać aktualne świadectwo uznane przez klasyfikatora statków.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

określone we wzorze umowy stanowiącym nr 2 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 03/06/2022

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 03/06/2022

Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

4 / 5

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) formularz cenowy - specyfikacja remontowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;

(zobowiązanie należy złożyć, ile wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby).

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi

wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia).

2. Dokumenty składane na wezwanie. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na

dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, chyba, że w postępowaniu na

daną część zostanie złożona tylko jedna oferta;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1,2,4 – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem;

3) świadectw uznania klasyfikatora statków

do remontów: głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, pomp wodnych, pomp olejowych, pomp

paliwowych, wciągarek kotwicznych, turbosprężarek, pomiarów grubości kadłubów jednostek metodą

ultradźwiękową.

4) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5) wykazu usług – stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

6) wykazu osób – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień;

7) oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) o aktualności informacji

zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 9 do SWZ.

Podstawy wykluczenia z postępowania:

- art 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy pzp

- na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

5 / 5

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia

publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego

obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż ppkt. 1).

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, do Sadu

Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/04/2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.