• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostki pływającej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont jednostki pływającej MAGDA w celu odnowienia klasy PRS
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej MAGDA w celu odnowienia klasy PRS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
cy.pl" rel="nofollow">https://ums.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu
elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir
SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę,
d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,
2) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
3) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
4) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -
zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia
jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej
,,Administratorem".
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00320501/01 z dnia 2022-08-25
2022-08-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
osobowych pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub numerem telefonu: 91 44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i
realizacji umowy, wykonania zlecenia lub usługi - zgodnie z wymogami przepisów prawa, min. z art. 6 ust.1 lit. b), c) lub e) RODO,
ustawą PZP.
4) Administrator będzie przetwarzać wyłącznie niezbędne dane osobowe,
w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) NIP, numer REGON, numer KRS,
c) adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania,
5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu od okresu wymaganego
kategorią archiwalną zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi na rzecz
Administratora. Odbiorcą danych może być w szczególności:
a) operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji,
b) bank realizujący usługi bankowe.
Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych - w razie, gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania sięa. z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy: osoba, której dane osobowe dotyczą,
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale
osoba której dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) przenoszenia danych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania,
jakim jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Państwa dane nie są też przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu
przepisów RODO.
3) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4) W przypadku składania ofert poprzez Platformę, Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy
elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/71010/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-12 10:30
Miejsce składania ofert: https://ums.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-09-12
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-12 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.27.22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej MAGDA w celu odnowienia klasy PRS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów
po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą,
że spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał aktualne Świadectwa Uznania klasyfikatora statków do wykonania:

? pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników wysokoprężnych i n/w mechanizmów,
? remontów głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, mechanizmów pomocniczych, pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych, wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym i hydraulicznym,
? pomiarów grubości kadłubów jednostek metodą ultradźwiękową,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
1 000 000,00 zł;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca:

? w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi polegające na remoncie w celu odnowienia klasy jednostki
o parametrach podobnych do jednostki określonej w przedmiocie zamówienia
o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,

? będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych. Zakres uprawnień powinien obejmować zakres prac w przewidzianych w remoncie. Wymieniona w wykazie osoba powinna posiadać aktualne świadectwo uznane przez klasyfikatora statków.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

3) świadectw uznania klasyfikatora statków do wykonania remontów głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych, wciągarek kotwicznych, turbosprężarek, pomiarów grubości kadłubów jednostek metodą ultradźwiękową.

4) wykazu usług - stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

5) wykazu osób - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, chyba, że w postępowaniu na daną część zostanie złożona tylko jedna oferta;
6) oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - każdy
z wykonawców;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - każdy
z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 - każdy z wykonawców;
4) formularz cenowy- pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;
5) wykaz usług - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;
6) wykaz osób - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z wykonawców,
8) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - każdy z wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów
po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-11
Kod CPV:50241000-6
Numer dokumentu:2022/BZP 00326767, PO-II.2610.27.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.