• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostki pływajacej

Standard

Dane kontaktowe

Data dodania:2022-05-04
Kategoria: przetarg nieograniczony - Polska
Przedmiot: Remont jednostki pływającej
Organizator: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Adres: Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, powiat Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax: Tel.: +48 914403423, Faks: +48 914403441
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Opis: II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont jednostki pływającej Syriusz w celu odnowienia klasy PRS

Numer referencyjny: PO-II.2600.4.22
II.1.2)Główny kod CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.
Miejsce i termin składania: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2022
Termin składania: 2022-06-03
Otwarcie: Warunki otwarcia ofert Data: 03/06/2022 Czas lokalny: 11:00
Wymagania: dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
Kontakt: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Czajkowska
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Tel.: +48 914403423
Faks: +48 914403441
Język kontaktu: polski
Kod CPV: 50241000
Numer dokumentu: 236525-2022, PO-II.2600.4.22
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

O firmie

Urząd Morski w Szczecinie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.