• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostki pływającej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont jednostki pływającej warsztat ,,SZKWAŁ" nr rej. KŹ-03-012 RZGW Gliwice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn.: ,,Remont jednostki pływającej warsztat ,,SZKWAŁ" nr rej. KŹ-03-012 RZGW Gliwice".W cenie oferty należy uwzględnić holowanie warsztatu z miejsca postoju na miejsce prowadzenia robót remontowych lub stocznię i z powrotem.Wizja w terenie: Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia.Minimalny okres gwarancji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi: 12 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
przetargi.wody.gov.pl" rel="nofollow">www.przetargi.wody.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.przetargi.wody.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia - zwanej dalej ,,SWZ" - komunikacja między Zamawiającym aWykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanejdalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.2. Korzystanie z Platformy jestnieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl wzakładce: Instrukcja dla Wykonawców.3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta naPlatformie. 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie wzakładce z przedmiotowym postępowaniem.5.Celem skomunikowania się z Zamawiającym (zwyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu dokomunikacji z Wykonawcami.6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tymzłożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytaniakorespondencji na Platformie.7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następującychformatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.8. Zamawiający informuje, że adres e-mail wskazany wogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej zBiuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.9. Maksymalnyrozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.10. Dokumentyelektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane sąprzez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgodyz wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-26 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/
Termin składania:2021-04-26
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 11:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.15.2021.MB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn.: ,,Remont jednostki pływającej warsztat ,,SZKWAŁ" nr rej. KŹ-03-012 RZGW Gliwice".W cenie oferty należy uwzględnić holowanie warsztatu z miejsca postoju na miejsce prowadzenia robót remontowych lub stocznię i z powrotem.Wizja w terenie: Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia.Minimalny okres gwarancji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi: 12 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241200-8 - Usługi w zakresie naprawy promów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 130 000,00 zł.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:1 usługę związaną z budową lub remontem obiektu pływającego o wartości brutto co najmniej 180 000,00 zł brutto lub 2 usługi związane z budową lub remontem obiektu pływającego o wartości co najmniej 90 000,00 zł każda lub 3 usługi związane z budową lub remontem obiektu pływającego o wartości co najmniej 60 000,00 zł każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;Treść zawarta w informacji musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2.3 SWZ.2. wykaz usług wykonanych zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2.4 SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta:1.1. Na ofertę składają się:1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ,2) Kosztorys ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2A do SWZ.1.2. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:1.2.1. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;1.2.2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;1.2.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2B do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.1.2.4. Oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 7 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.1.2.5. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (wramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka ofertaspełniać będzie następujące wymagania:1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązanido ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówieniapublicznego.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie zpełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.3. Pełnomocnictwo lub innydokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ,wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną(nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ichpotwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.5. Każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr2B do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawcówubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawieart. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstawwykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.6. Każdy zWykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw dowykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadkuoświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawcówwystępujących wspólnie.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogąpolegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć dooferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególniwykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy za zasadach określonych w §11 Wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-25
Kod CPV:50241200-8, 50241100-7
Numer dokumentu:2021/BZP 00034565, GL.ROZ.2810.15.2021.MB
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.