• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostki pływającej - 2 zadania

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont jednostki pływającej - 2 zadania
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont jednostki pływającej, Łódź Motorowa Robocza MR165,,SŁONKA" nr rej.KŹ-1-0060 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy i Remont jednostki pływającej pchacz "DANIEL-ADAM" - nr rej.KŹ-01-005 RZGW Gliwice

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.38.2022.MB
II.1.2)Główny kod CPV
50241200 Usługi w zakresie naprawy promów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. Remont jednostki pływającej, Łódź Motorowa Robocza MR 165 ,,SŁONKA" nr rej. KŹ-1-0060 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy i Remont jednostki pływającej pchacz "DANIEL - ADAM" - nr rej. KŹ-01-005 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy.

W cenie oferty należy uwzględnić holowanie jednostek pływających z miejsca postoju na miejsce prowadzenia robót remontowych lub stocznię i z powrotem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Wizja w terenie: Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych

z realizacją zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 308 943.09 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont jednostki pływającej, Łódź Motorowa Robocza MR 165 ,,SŁONKA" nr rej. KŹ-1-0060 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przetransportowanie jednostki pływającej z miejsca postoju tj. stopień wodny w Opolu na miejsce prowadzenia robót remontowych lub stoczni oraz wyciągnięcie jednostki na pochylnię lub w doku. Po remoncie statek należy zwodować i przetransportować na miejsce postoju. W ramach remontu należy wykonać piaskowanie, odtłuszczenie i malowanie zestawem epoksydowym ok. 250 mikr. kadłuba do wysokości pokładu, pokładu i nadbudówki. Należy wykonać wymianę poszycia dna kadłuba zgodnie z kartą pomiarów nr 3/2021 - pasy przystępkowe PiLB o szerokości 1400 mm od wrębu 12,5 do 17,5. Należy również ustalić miejsce przecieku poszycia kadłuba i jego usunięcie. Na pokładzie należy dokonać przeglądu trzonu sterowego, wymiany uszczelnień, dokonać próby szczelności płetwy oraz przeglądu urządzenia sterowego. Następnie dokonać przeglądu i konserwacji urządzeń kotwicznych i łańcucha na dziobie i rufie - odbiór przez organ klasyfikacyjny. Przegląd pływaka ratunkowego typ ROŚ - wymiana linek, taśm i malowanie. Wymiana drewna w przyporach do pchania, prostowanie konstrukcji. Przegląd haka holowniczego i mechanizmu zwalniającego. Przegląd i konserwacja żurawika i instalacji hydraulicznej, próby pod obciążeniem 1,5 DOR. Przegląd wciągarek spinających z wymianą lin. Należy również wykonać remont barierek z gniazdami PiLB, oraz uzupełnić osprzęt ratunkowy. Wymienić drzwi z futryną w sterówce PB.

Z prac maszynowych należy dokonać przeglądu silnika głównego z indykacją (prace remontowe wynikające z indykacji), wymiana lub remont śruby napędowej. Demontaż oraz montaż linii wałów, pomiary czopów wału śrubowego, oględziny pochwy wału, wymiana uszczelnień, wymiana opływki - zdać do organu klasyfikacyjnego. Należy również dokonać wymiany izolacji instalacji wydechowej.

Z prac instalacyjnych należy dokonać przeglądu zaworów kingstonowych z próbami ciśnieniowymi i docieraniem gniazd, wraz z odbiorem przez organ klasyfikacyjny, przeglądu instalacji gazowej - wraz z protokołem, oraz przeglądu instalacji zęzowej i p.poż. Wykonać przegląd instalacji elektrycznej, usunięcie usterek, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania. Dodatkowo należy zakupić lub wykonać trap aluminiowy z barierami o długości 3 m.

Zapewnić nadzór nad remontem obiektu pływającego przez specjalistyczne i uprawnione jednostki np. PRS LLOYD, UDT / celem przygotowania dokumentów do wydania Wspólnotowego Świadectwa Zdolności Żeglugowej. Odbiory UDT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 130 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont jednostki pływającej pchacz "DANIEL - ADAM" - nr rej. KŹ-01-005 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przetransportowanie jednostki pływającej z miejsca postoju tj. stopień wodny w Katach Opolskich na miejsce prowadzenia robót remontowych lub stoczni oraz wyciągnięcie jednostki na pochylnię lub w doku. Po remoncie statek należy zwodować i przetransportować na miejsce postoju. W ramach remontu należy wykonać piaskowanie, odtłuszczenie i malowanie zestawem epoksydowym ok. 250 mikr. kadłuba do wysokości pokładu, pokładu i nadbudówki. Należy wykonać wymianę poszycia dna kadłuba zgodnie z kartą pomiarów nr 3/2021 ok. 15 m2.

Należy dokonać przeglądu z indykacja silnika głównego SW 680 tj. wyciągnięcie silnika, wymiana bloku z usunięciem przecieków silnika oraz wykonać prace remontowe po indykacji. Należy również wykonać regenerację śruby napędowej oraz wymienić uszczelnienie linii wałów i skorodowanego pasa środkowego dyszy, wymienić pompę ręczną wody w pomieszczeniu mieszkalnym oraz dokonać demontażu zaworów kingston, przeglądu i zdanie do CSLLoyd.

Wykonanie regeneracji pompy wody zaburtowej silnika. Wymiana tłumika część na nadbudówce. Wymiana podstawy muszli WC. Wymiana akumulatorów oświetleniowych szt. 2/190Ah. Wymiana kabla zasilającego z lądu (50 mb). Przegląd Instalacji elektrycznej, usunięcie usterek, wykonanie pomiarów. Wymiana skorodowanej blachy w obrębie zasilania sterówki/ maszynownia - 500x1500mm (demontaż instalacji elektrycznej). Przegląd urządzenia sterowego z napędem - zlikwidowanie luzów, demontaż płetw sterowych, wymiana dolnych tulei, uszczelnienie trzonów. Przegląd instalacji hydraulicznej podnoszenia sterówki, urządzenia sterowego, urządzenia sczepiającego z wymianą lin-przegląd. Przegląd instalacji zęzowej i p.poż., próby działania. Przegląd windy i urządzenia kotwicznego. Wymiana trapu na aluminiowy - 3 mb. Wykonanie i zamontowanie oznaczeń świadectwa pomiarowego na przyporze do pchania PB. Konserwacja pływaka ROŚ.

Należy zapewnić nadzór nad remontem obiektu pływającego przez specjalistyczne i uprawnione jednostki np. PRS LLOYD, UDT / celem przygotowania dokumentów do wydania Wspólnotowego Świadectwa Zdolności Żeglugowej. Odbiory UDT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 178 943.09 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2022
Termin składania:2022-08-05
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 05/08/2022 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Miejsce: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej. Niezwłocznie po otwarciu of
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
Żelazna 59 A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
E-mail: michal.janocha@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774994
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241200, 50241100
Numer dokumentu:362045-2022, GL.ROZ.2810.38.2022.MB
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.