• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostki h/k Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont jednostki h/k Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS
Standard

Dane kontaktowe

Remont jednostki h/k Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 44 03 423

1.5.8.) Numer faksu: 91 44 03 441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont jednostki h/k Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4dd02c1-cdc6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083474/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083474/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15 13:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016647/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Remont w zakresie przeglądu odnowienia klasy PRS jednostki Galaktyka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10)

zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,

tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

11) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe

złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji

wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji

1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika

sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083474/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga

to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za

obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir

SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy

przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą

kryptograficzną do komputera,

12) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB

w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,

gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

13) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony

przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –

format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez

zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

14) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacja dotycząca RODO, tj. rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1).

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia

obowiązków wynikających z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13

RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał

zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi

informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

3. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem

osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których

mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem

wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się

w elektronicznym formularzu ofertowym.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083474/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

5. Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z

siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Artur Wałęka, tel: 91-44-03- 309, email: IOD@ums.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

wyłącznie podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o

art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu

do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych;

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.

6. Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana

danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie

(02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436,

NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:

https://ums.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.29.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083474/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki k/h Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał aktualne

Świadectwa Uznania klasyfikatora statków do wykonania:

pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników

wysokoprężnych i n/w mechanizmów,

remontów głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, mechanizmów pomocniczych,

pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych, wciągarek kotwicznych, cumowniczych i

holowniczych z napędem elektrycznym i hydraulicznym,

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę nie niższą niż

1 000 000,00 zł.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 usługi polegające na remoncie w celu

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083474/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

odnowienia klasy jednostki podobnej do określonej w przedmiocie zamówienia tj. o długości co

najmniej 20 m, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda,

będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do

wykonywania prac spawalniczych. Zakres uprawnień powinien obejmować zakres prac w

przewidzianych w remoncie. Wymieniona w wykazie osoba powinna posiadać aktualne

świadectwo uznane przez klasyfikatora statków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 SWZ, chyba, że w

postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

,

c) wykaz usług – stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

d) wykaz osób - stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w

następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy

z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – każdy

z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu;

3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 – każdy z

wykonawców;

4) wykaz usług– pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

5) wykaz osób – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –

każdy z wykonawców;

7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z

wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083474/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione:

a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, do kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

doliczona stawka podatku VAT obowiązująca

w dacie wystawienia faktury,

b) w przypadku zastosowania procedury określonej w § 7 umowy.

2) Termin wykonania umowy może być zmieniony o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie będzie

miało wpływ na wykonanie umowy

w następujących przypadkach:

a) w przypadku wstrzymania realizacji umowy przez właściwe organy administracji publicznej, z

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

b) działania siły wyższej,

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

d) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

e) w przypadku wydania przez klasyfikatora dodatkowych zaleceń, które wynikły w trakcie

przeglądu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.

95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

Dziękujemy za wysłane grafiki.