• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostek pływających

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont jednostek pływających w podziale na części

Numer referencyjny: GD.ROZ.2810.33.2022.ZP.AM
II.1.2)Główny kod CPV
50244000 Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. ,,Remont jednostek pływających w podziale na części"

Zamówienie składa się z następujących części:

o Część zamówienia nr 1: Remont holownika Brda,

o Część zamówienia nr 2: Remont statku Drwęca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 8 do SWZ (dla części 1 - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8.1, dla części 2 - według wzoru stanowiącego złącznik nr 8.2).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część zamówienia nr 1: Remont holownika Brda

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
50245000 Usługi w zakresie modernizacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

port w Tczewie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont holownika - pchacza BRDA.

Zakres prac wymaganych do zrealizowania w ramach zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (załącznik nr 1.1) oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ (załącznik nr 8.1).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy sekcji II.2.7): Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie dla danej części. Szczegółowy opis pkt. 16 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część zamówienia nr 2: Remont statku Drwęca

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
50245000 Usługi w zakresie modernizacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

port zmowy w Toruniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont statku Drwęca.

Zakres prac wymaganych do zrealizowania w ramach zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (załącznik nr 1.2) oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ (załącznik nr 8.2).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy sekcji II.2.7): Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie dla danej części. Szczegółowy opis pkt. 16 SWZ.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2022
Termin składania:2022-08-04
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 04/08/2022 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Platforma zakupowa: https://przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

port w Tczewie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

port zmowy w Toruniu
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2022

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie dla danej części. Szczegółowy opis pkt. 16 SWZ.
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Mieczkowska
E-mail: zamowienia-gd@gdansk.rzgw.gov.pl
Tel.: +48 583261888
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50244000, 50241000, 50245000
Numer dokumentu:369627-2022, GD.ROZ.2810.33.2022.ZP.AM
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik


więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.