• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn.: ,,Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola"
W ramach przedmiotowego zadanie przewiduje się wykonanie n/w prac:
1. Przejęcie jednostki pływającej nastąpi w miejscu postoju, tj. w m. Kędzierzyn-Koźle, przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy protokolarnie przekażą/przejmą jednostkę do remontu; stan zapełnienia zbiorników musi być koniecznie wpisany: zbiorniki wodne, paliwowe, balastowe oraz fekalii.
Wykonawca na własny koszt zapewni transport jednostki z miejsca postoju do miejsca remontu i jego powrotu.
Wydokowanie jednostki i czynności z tym związane leżą po stronie Wykonawcy:
? Zacumowanie, założenie trapu
? Podłączenie zasilania elektrycznego z nabrzeża
? Zabezpieczenie pod względem bhp i p.poż.
? Zabezpieczenie wywozu śmieci i ich utylizacja
Oględziny kadłuba, steru, śruby napędowej - po wydokowaniu.
2. Dane techniczne jednostki:
Koszarka JOLA typ barka pchana o nr. rej. KŹ-03-018 stacjonuje w awanporcie górnym śluzy Kłodnica na Kanale Gliwickim.
Została zbudowana w Stoczni Remontowej Sandomierz w roku 1980.
Główne parametry jednostki:
? Długość całkowita Lc= 24,8 m.
? Szerokość całkowita Bc=5,80 m.
? Wysokość do najwyższej części nierozbieralnej H=3,30 m.
? Max. zanurzenie T=0,65 m.
? Wyporność ~ 80,753 m.
? Kadłub jednostki stalowy.
3. Zakres robót:
? Wymiana odbojnic burtowych, dziobowej i rufowej na gumowe
? Czyszczenie kadłuba, pokładu i barierek ochronnych na pokładzie wraz z malowaniem zestawem epoksydowym
? Wymiana okładzin przypór do pchania na gumowe
? Malowanie znaków pomiarowych, tablic, numerów
? Przegląd i konserwacja urządzenia kotwicznego z wymianą liny kotwicznej
? Naprawa wylotu ścieków wody sanitarnej z umywalek
? Wykonanie prób szczelności instalacji i zbiornika fekalii wraz z usunięciem nieszczelności
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
przetargi.wody.gov.pl/" rel="nofollow">https://przetargi.wody.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa
w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia - zwanej dalej ,,SWZ" - komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8 Zamawiający informuje, że adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji
z Wykonawcami.
9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty
lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia w postaci
elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego.
Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe
odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania
dokumentu lub oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za
pośrednictwem Platformy. Oferta sporządzana jest w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Ofertę należy złożyć
w oryginale. Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem tych informacji, ma prawo zastrzec
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w wydzielonym (odrębnym) pliku (podpisanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) i oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją ,,Tajemnica przedsiębiorstwa".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GL.ROZ.2810.66.2021.EWK prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Termin składania:2021-08-12
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.66.2021.EWK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 122300,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn.: ,,Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola"
W ramach przedmiotowego zadanie przewiduje się wykonanie n/w prac:
1. Przejęcie jednostki pływającej nastąpi w miejscu postoju, tj. w m. Kędzierzyn-Koźle, przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy protokolarnie przekażą/przejmą jednostkę do remontu; stan zapełnienia zbiorników musi być koniecznie wpisany: zbiorniki wodne, paliwowe, balastowe oraz fekalii.
Wykonawca na własny koszt zapewni transport jednostki z miejsca postoju do miejsca remontu i jego powrotu.
Wydokowanie jednostki i czynności z tym związane leżą po stronie Wykonawcy:
? Zacumowanie, założenie trapu
? Podłączenie zasilania elektrycznego z nabrzeża
? Zabezpieczenie pod względem bhp i p.poż.
? Zabezpieczenie wywozu śmieci i ich utylizacja
Oględziny kadłuba, steru, śruby napędowej - po wydokowaniu.
2. Dane techniczne jednostki:
Koszarka JOLA typ barka pchana o nr. rej. KŹ-03-018 stacjonuje w awanporcie górnym śluzy Kłodnica na Kanale Gliwickim.
Została zbudowana w Stoczni Remontowej Sandomierz w roku 1980.
Główne parametry jednostki:
? Długość całkowita Lc= 24,8 m.
? Szerokość całkowita Bc=5,80 m.
? Wysokość do najwyższej części nierozbieralnej H=3,30 m.
? Max. zanurzenie T=0,65 m.
? Wyporność ~ 80,753 m.
? Kadłub jednostki stalowy.
3. Zakres robót:
? Wymiana odbojnic burtowych, dziobowej i rufowej na gumowe
? Czyszczenie kadłuba, pokładu i barierek ochronnych na pokładzie wraz z malowaniem zestawem epoksydowym
? Wymiana okładzin przypór do pchania na gumowe
? Malowanie znaków pomiarowych, tablic, numerów
? Przegląd i konserwacja urządzenia kotwicznego z wymianą liny kotwicznej
? Naprawa wylotu ścieków wody sanitarnej z umywalek
? Wykonanie prób szczelności instalacji i zbiornika fekalii wraz z usunięciem nieszczelności
4.2.6.) Główny kod CPV: 50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena brutto - waga 60 %
2. termin wykonania - waga 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia
Określenie warunku:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:
co najmniej 1 usługę polegającą na remoncie lub przeglądzie klasowym jednostek pływających (np. pchacze, barki) o wartości min. 50 000,00 zł brutto.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego.

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane usługi wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Określenie warunku:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W tym:

1) 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub posiadającą kwalifikacje wymagane przy dozorze nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

oraz
2) 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą kwalifikacje wymagane przy dozorze nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane o treści Załącznika nr 9 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2.4 niniejszej SWZ.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści Załącznika nr 10 do SWZ.
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2.4 niniejszej SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
2. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
3. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby zamieszczono w Załączniku Nr 4 do SWZ.
4. oświadczenie, zgodne w treści z oświadczeniem zamieszczonym w Załączniku Nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez jednego z Wykonawców kluczowych części zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym w zakresie wynagrodzenia umownego, w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z okoliczności określonych w § 13 Wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena brutto - waga 60 %
2. termin wykonania - waga 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10
Kod CPV:50200000-7
Numer dokumentu:2021/BZP 00131162, GL.ROZ.2810.66.2021.EWK
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.