• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont dla odnowienia klasy stalowego pontonu dystansowego PN-ZP GDY-9

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont dla odnowienia klasy stalowego pontonu dystansowego PN-ZP GDY-9
Standard

Dane kontaktowe

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

81-337 G D Y N I A , ul. R O T T E R DA M S K A 9

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod

nazwą:

Remont dla odnowienia klasy stalowego pontonu dystansowego PN-ZP

GDY-9 stanowiącego własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

I. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na postawie

„Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie

Morskiego Portu Gdynia S. A.” podanego na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.port.gdynia.wydarzenia-przetargi.pl .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie Zamawiającego:

http://www.port.gdynia.wydarzenia-przetargi.pl .

II. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SWZ:

1. W dniu 7 grudnia 2021 roku o godz. 10

00 odbędzie się wizja lokalna w terenie

i spotkanie z Wykonawcami z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, przy wejściu

głównym do budynku siedziby Zamawiającego, ul. Rotterdamska 9 w Gdyni.

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną w innym dniu wskazanym przez Wykonawcę na

wniosek Wykonawcy. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się

z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, wskazanymi

w Rozdziale IX ust. 3 SWZ. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

2. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu

wyłącznie pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane w Rozdz. II, pkt. 8) SWZ

w terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których

mowa w zdaniu poprzednim, niezwłocznie, ale nie później niż do dnia 21 grudnia 2021

roku.

Po tym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,

Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ. Każda

wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ

i jest wiążąca dla Wykonawców.

4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania www.port.gdynia.pl,

w zakładce „Przetargi/Przetargi nieelektroniczne”, treść wniosków, o których mowa

w ust. 2 niniejszego Rozdziału wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, bez ujawniania

źródła zapytania, treść modyfikacji SWZ, w przypadku ich dokonania oraz wszelkie

dodatkowe materiały i informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w tym

notatkę ze spotkania z Wykonawcami, o którym mowa w ust. 1. niniejszego Rozdziału.

III. Podstawy wykluczenia Wykonawców, opis warunków udziału w postępowaniu oraz

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej

opisane warunki udziału w postępowaniu:

2

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się

posiadaniem uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, tj. złoży oświadczenie, iż przed podpisaniem Umowy będzie posiadać

aktualne uznanie PRS w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu

zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez

Wykonawcę - oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VIII część II

ust. 1 pkt. 4) SWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.

3) zdolność techniczna i zawodowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się

posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażającego się wykonaniem

w okresie ostatnich 10 (słownie: dziesięciu) lat przed upływem terminu składania

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) robót

polegających na remoncie minimum jednej jednostki pływającej w zakresie robót

kadłubowo-spawalniczych oraz konserwacji antykorozyjnej, wykonywanych pod

nadzorem PRS.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu

zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez

Wykonawcę - oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1

część II pkt. 5) SWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.

4) Warunek dotyczący sytuacji finansowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się

posiadaniem na dzień składania ofert odpowiednim ubezpieczeniem od

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w

wysokości co najmniej ceny netto podanej w ofercie Wykonawcy.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie

dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę -

IV. Terminy wykonania zamówienia:

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy pontonu dystansowego oraz rozpoczęcie robót

remontowych przewiduje się w dniu 01 marca 2022 roku.

2. Zakończenie realizacji całkowitego zakresu robót wyszczególnionego w Rozdziale IV.

ust. 3. SWZ w sposób umożliwiający uzyskanie niezbędnych dokumentów żeglugowych

z PRS oraz Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie do dnia 20 maja 2022 r.

V. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest

ryczałtowa cena brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%

(100 pkt.).

2. W celu przydzielenia punktów za cenę Zamawiający:

1) ustali ofertę o najniższej cenie i przydzieli jej najwyższą ilość punktów, tj. 100

punktów;

2) pozostałym ofertom przydzieli punkty za cenę według udziału procentowego

najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty, tj. wg wzoru:

3

Cn – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu

zamówienia – najniższa spośród badanych ofert;

Cb – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu

zamówienia – oferty badanej.

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która:

1) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie;

2) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ;

3) uzyskała najwyższą punktację w oparciu o podane kryterium oceny.

4. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę podlega zaokrągleniu do drugiego miejsca po

przecinku.

5. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie będzie

podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na niekorzyść

Zamawiającego.

6. Waluta ceny – PLN.

7. W przypadku gdy zaoferowana cena cyfrowo i słownie nie będzie tożsama, jako wiążącą

Zamawiający przyjmie cenę pisaną słownie ze wszystkimi konsekwencjami

rachunkowymi.

8. W przypadku gdy powstanie różnica pomiędzy zaoferowaną ceną netto a ceną brutto, jako

wiążącą Zamawiający przyjmie oferowaną cenę brutto i dokona stosownych obliczeń

rachunkowych i korekt w treści oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy

ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej znajdującej się przy wejściu głównym do

budynku, vis a vis Recepcji.

2. Dzień i godzinę złożenia oferty określa się według dnia i godziny wpływu oferty do

Kancelarii Ogólnej.

3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2021 roku do godziny 11

00

.

4. Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w sali nr 121 w dniu 29 grudnia 2021

roku o godz. 11

30

.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego

wykonania Umowy.

VIII. Inne postanowienia:

1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie:

1) prawo zamknięcia postępowania na każdym z jego etapów bez wybrania

którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny;

2) prawo modyfikacji niniejszej SWZ i załączników do niej przed upływem terminu

składania ofert;

3) prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2. Zasady przeprowadzenia postępowania w zakresie nieobjętym SWZ, w szczególności

przesłanki odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy oraz unieważnienia

postępowania, określa Regulamin.

Podpisała (-)

Małgorzata Kalaczyńska

Dyrektor ds. Technicznych

Dziękujemy za wysłane grafiki.