• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Remont cykliczny Hz 1 oraz Hz 2 komponent wraz z zamknięciem cylindrycznym

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont cykliczny Hz 1 oraz Hz 2 komponent wraz z zamknięciem cylindrycznym
Standard

Dane kontaktowe

Opis:EW Kliczków - Remont cykliczny Hz 1 oraz Hz 2 komponent wraz z zamknięciem cylindrycznym (w 2 częściach)
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/70235/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
20-03-2023 14:00
Termin składania:2023-03-20
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 20-03-2023 14:00
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
EW Kliczków
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją Ofertę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) - dla każdej z Części. Zamawiający wymaga by wadium dla każdej części było wnoszone osobno.
2. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - dla każdej z Części, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Od Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej ,,zabezpieczeniem", w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza składanie Ofert częściowych.
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Monika Kostrzewa
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
monika.kostrzewa@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
224331363
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:POST/EOD/EOD/BM/00071/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.