• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Rekultywacja wód

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zaproszenie do składania ofert
Dotyczy procedury udzielenia zamówienia o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych na podstawie art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spółka Wodna Ochrony Wód Jeziora Kierskiego zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.,,Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego".
I. Przedmiot zamówienia : określa załącznik nr 2
Miejsce i termin składania:Ofertę ( na załączonym formularzu ofertowym zał. nr 1) należy złożyć do dnia 12.07.2022r.
do godz. 09.00 w formie listu lub osobiście na adres: Spółka Wodna Ochrony Wód Jeziora
Kierskiego Ul. Szamarzewskiego 17 pok. nr 4, II piętro, 60-514 Poznań.
Termin składania:2022-07-12
Otwarcie:Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2022r. o godz. 9:15 w siedzibie Spółki w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 17, pok. nr 4, II piętro.
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia : od 15.07.2022r. do 15.12.2022r.
Wymagania:(Ofertę można umieścić w kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i
adresem zamawiającego, a także napisem ,,Zapytanie ofertowe nr 1/2022 na zadanie
,,Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego ").
IV. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
V. Warunki wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia czy wykonanie przedmiotu
zamówienia dokona we własnym zakresie, czy przedmiot zamówienie zostanie zlecony w części
lub w całości Podwykonawcy. Pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia
ciąży na Wykonawcy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Do udziału w wykonaniu zamówienia uprawnione są wyłącznie wyspecjalizowane podmioty
spełniające wymogi merytoryczne oferty w przedmiocie prac podwodnych związanych z
rekultywacją zbiorników wodnych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w
postępowaniu w zakresie: posiadania niezbędnej wiedzy teoretycznej i doświadczenia
praktycznego w zakresie przedmiotowego zadania, co winno zostać wykazane i potwierdzone
stosownymi dokumentami i przedłożone co najmniej 2 rekomendacje z ostatnich 3 lat na
wykonywane prace podwodne.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie ma dostarczyć Oferent w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
2
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane - zał. nr 3 ,
3. Kopię /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ certyfikatu potwierdzającego spełnienie
wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie prac
podwodnych, wydanym przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji.
4. Kopię Polisy /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na min. 100 tys. zł. kwotę ubezpieczenia
Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy nie krótszy niż do dnia 31.12.2022r.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentem.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Oferenci
mogą przekazywać pisemnie lub droga elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy, oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. VII.
IX. Kryteria oceny ofert.
1. Cena brutto - 80%,
2. Doświadczenie praktyczne i referencje - 20%.
XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą : nazwę (firmę), siedzibę i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.swkiekrz.pl
XII. Inne informacje.
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez podania
przyczyn.
3) Ze względu na wartość zamówienia Oferentom nie przysługuje prawo do składania
odwołań ani protestów.
4) Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony na piśmie, mailem lub telefonicznie o wyborze oferty.
5) Oferty, które zostaną złożone staną się częścią dokumentacji postępowania.
6) Z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Kontakt:Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Pan Stanisław Smura
tel. 616628500 lub 602291861.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ZO. 1/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.