• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Realizacja usługi sterowania ruchem kolejowym w okręgu nastawczym "PPT" w rejonie "Torów dojazdowych do terminali towarowych w Porcie Północnym przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny".

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Realizacja usługi sterowania ruchem kolejowym w okręgu nastawczym "PPT" w rejonie "Torów dojazdowych do terminali towarowych w Porcie Północnym przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny".
Standard

Dane kontaktowe

Realizacja usługi sterowania ruchem kolejowym w okręgu nastawczym „PPT” w rejonie „Torów dojazdowych do terminali towarowych w Porcie Północnym przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

ul. Zamknięta 18

80-955 Gdańsk

adres strony internetowej Zamawiającego: www.portgdansk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia przetarg nieograniczony

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 47/2023 z dnia 26 października 2023 r., zwanym w dalszej części Ogłoszenia o Zamówieniu Regulaminem.

Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego

w zakładce Przetargi.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia: www.portgdansk.pl zakładka Przetargi

4. Przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Realizacja usługi sterowania ruchem kolejowym w okręgu nastawczym „PPT” w rejonie „Torów dojazdowych do terminali towarowych w Porcie Północnym przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania Zamówienia:

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą w okresie 30 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy okręgu nastawczego wraz z pomieszczeniami nastawni, potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Przekazanie Wykonawcy okręgu nastawczego wraz z pomieszczeniami nastawni planowane jest na grudzień 2023 r. (+/- 1 miesiąc)

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SWZ.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców został określony w pkt 5 i 6 SWZ.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie jest wymagane.

10. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną brutto oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, Kancelaria Ogólna.

w terminie do: 28.11.2023 r. godz. 12:00

albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2 SWZ.

W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.

Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18,

w sali nr: 9A

w dniu: 28.11.2023 r. godz. 12:15

12. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

13. Miejsce publikacji Regulaminu:

Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.portgdansk.pl w zakładce Przetargi.

2

  

Dziękujemy za wysłane grafiki.