• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przystosowanie TZ-2 do pracy w trybie automatycznym - projekt i wykonanie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przystosowanie TZ-2 do pracy w trybie automatycznym - projekt i wykonanie
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EW Pilchowice II - Przystosowanie TZ-2 do pracy w trybie automatycznym - projekt i wykonanie

Numer referencyjny: PZP/TE/08507/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przystosowanie TZ-2 do pracy w trybie automatycznym - projekt i wykonanie szczegółowo opisany w OPZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrownia Wodna Pilchowice II Nielesno 123/A 59-610 Wleń

II.2.4)Opis zamówienia:

Przystosowanie TZ-2 do pracy w trybie automatycznym - projekt i wykonanie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewiduje się przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 4 w zw. z art. 133 ust. 3 Pzp część szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04..1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zostanie udostępniona po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swoz.tauron.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/platform/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2023
Termin składania:2023-03-28
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 28/03/2023 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Platforma Zakupowa Grupy TAURON - www. swoz.tauron.pl
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrownia Wodna Pilchowice II Nielesno 123/A 59-610 Wleń
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2023
Kontakt:Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6112502075
ul. Obrońców Pokoju 2B
Jelenia Góra
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
58-500
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Ostrowski
E-mail: kamil.ostrowski@tauron-ekoenergia.pl
Tel.: +48 757546845
Faks: +48 757546809
Język kontaktu:polski
Kod CPV:71320000
Numer dokumentu:116795-2023, PZP/TE/08507/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja
załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.