• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej i próby ciśnieniowej na okręcie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej i próby ciśnieniowej na okręcie
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W imieniu KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE zapraszam
do złożenia oferty w ramach postępowania nr 29/P/TO/2022 na:
Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji
wewnętrznej, zewnętrznej i próby ciśnieniowej
na okręcie TR 641
[nazwa przedmiotu zamówienia]
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej i
próby ciśnieniowej na okręcie TR 641 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zaproszenia będącym jednocześnie załącznikiem nr 1 umowy -Wykazem Prac
Naprawczych
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert:
1) Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2022 r.
2) Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:
kpw.zpoferty@ron.mil.pl.
Termin składania:2022-04-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy:
Zamówienie należy zrealizować: do 21 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia do
naprawy.
Wymagania:3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzjelenia 12-to miesięcznego okresu
gwarancji ( szczegóły w § 7 wzoru urno wu)
4. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Wykonawca może w terminie do dnia 26.04.2022 r. zwrócić się
do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia oraz
wzoru umowy.
2) Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi zamieszczając informację
na stronie.
3) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia.
Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli
na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert,
Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
4) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty
oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują
istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę.
Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na
poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku
jego oferta podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo które
zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie
dokumenty muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego.
6) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
7) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia,
w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony
na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
8) Termin związania z ofertą (max 30 dni) upływa w dniu 26.05.2022 r.
9) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium: cena oferowana - 100%,
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
Pc= --------------------- -------------------------- x 100
cena brutto danej oferty
10) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania
przyczyn.
11) Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej.
5. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć
do oferty:
1. Pełnomocnictwo (o ile występuje).
2. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia. Musi
wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, minimum 2 (dwóch) usług polegających na naprawie urządzeń
podlegających dozorowi technicznemu na jednostkach pływających o
wartości usługi co najmniej 10,000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług
(załącznik Zaproszenia nr 3 );
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego
zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób
czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana.
4) Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty o treści zgodnej
ze wzorem określonym wg załącznika nr 1 oraz pozostałe dokumenty wskazane
w zaproszeniu.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości
Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii
poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę
podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami wyłącznie drogą
e-mailową.
2) Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia,
zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3) W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia,
wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4) Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane
nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny
być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2) Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem
VAT).
4) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych
omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia
ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego
wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
3) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
następnego w kolejności wykonawcy.
4) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
5) Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty
otrzymania jej przez Zamawiającego.
6) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, w terminie
3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze oferenta przedłoży
Zamawiającemu ,,zestawienie kosztów" według załącznika nr 9 do wzoru
umowy, ,,kalkulację kosztów" według załącznika nr 10 do wzoru umowy, oraz
polisę o której mowa w §12 pkt. 11 wzoru umowy.
7) Wykonawca umowy wykonujący naprawę w zakresie określonym w WPN
będącym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania ,,Przygotowanie
zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej i próby
ciśnieniowej na okręcie TR 641" (ti. urządzenie techniczne wyszczególnione w
Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 roku w
sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających WDT) zobowiązany
jest po wykonaniu naprawy lub modernizacji urządzenia podlegającego
dozorowi technicznemu, wystawić ,,pisemne potwierdzenie wykonania naprawy
lub modernizacji urządzenia" zgodnie z warunkami określonymi w
uprawnieniu wydanym przez WDT (rozporządzenie MON z dnia 18 lipca 2014
r, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do
niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń,
przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji):
Kod CPV:50640000-3
Numer dokumentu:29/P/TO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.