• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do rewizji wewnętrznej i zewnętrznej oraz próby ciśnieniowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do rewizji wewnętrznej i zewnętrznej oraz próby ciśnieniowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do rewizji wewnętrznej i zewnętrznej oraz próby ciśnieniowej na okrętach OTrM MW z podziałem na części.
(nazwa przedmiotu zamówienia)
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście (od 10.000 złotych brutto do 130.000 złotych netto) i na zasadach określonych w zaproszeniu.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do rewizji wewnętrznej i zewnętrznej oraz próby ciśnieniowej na okrętach OTrM MW z podziałem na części:
- część nr 1 - Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej i zewnętrznej oraz próby ciśnieniowej na okręcie OTrM 822
- część nr 2 - Przygotowanie kotła parowego typu Vx 504 B-17 do rewizji wewnętrznej i zewnętrznej oraz próby ciśnieniowej na okręcie OTrM 825 tj. zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych - załącznikami nr 1 i 1a wzoru Umowy stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 2, 3 do niniejszego zaproszenia.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpws/public/postepowanie?postepowanie=33981684
7. TERMIN SKŁADANIA ofert:
1) Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2022 r.
Termin składania:2022-09-26
Miejsce i termin realizacji:3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- nie później niż do dnia 15.11.2022r
- w Porcie Wojennym Świnoujście
Wymagania:5. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
3
1) pełnomocnictwo (o ile występuje ).
2) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia. Musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 (dwóch) usług polegających na naprawie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na jednostkach pływających o wartości usługi co najmniej 40.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług (załącznik Zaproszenia nr 4 - dla każdej części osobno).
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
3) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpws.
4) Platforma zakupowa dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://kpwswinoujscie.wp.mil.pl, w zakładce BIP - PLATFORMA ZAKUPOWA.
5) Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego i formularza cenowego (odpowiednio dla danej części), które stanowią załącznik nr 1, 2 ,3 do zaproszenia oraz ZAMIESZCZONA JAKO PLIK NA PLATFORMIE, POPRZEZ KOMUNIKAT ,,ZŁÓŻ OFERTĘ".
6) Oferta musi zawierać pełen zakres asortymentu ze wskazaniem nazw, nr katalogowych lub typu sprzętu, który Wykonawca oferuje dostarczyć do Zamawiającego.
7) ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT W INNY SPOSÓB NIŻ POWYŻEJ.
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) DO ZŁOŻENIA OFERTY NIE JEST WYMAGANY KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY, PODPIS ZAUFANY CZY PODPIS OSOBISTY.
7. Termin składania ofert:
1) Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2022 r.
2) Termin związania z ofertą (max 30 dni) upływa w dniu 25.10.2022 r.
8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
W zakresie procedury:
? Pani Ryszarda ALKSNIN - KOZŁOWSKA ? Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 261 24 23 23,
ZA POMOCĄ KOMUNIKATU ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" udostępnionego na PLATFORMIE.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2) Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
4
4) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
3) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy,
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
4) Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
5) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze oferenta przedłoży Zamawiającemu ,,zestawienie kosztów" według załącznika nr 9 do wzoru umowy.
6) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze oferenta przedłoży Zamawiającemu polisę o której mowa w §12 pkt. 11 wzoru umowy.
7) Wykonawca umowy wykonujący naprawę w zakresie określonym w WPN odpowiednio dla części nr 1 i nr 2, tj. będące opisami przedmiotu zamówienia dla zadań na okrętach OTrM MW (tj. urządzenia techniczne wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających WDT) zobowiązany jest po wykonaniu naprawy lub modernizacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, wystawić ,,pisemne potwierdzenie wykonania naprawy lub modernizacji urządzenia" zgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu wydanym przez WDT (rozporządzenie MON z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji);
11. RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Portu Wojennego Świnoujście siedziba w 72-600 Świnoujście, ul. Steyera 28.
2) Inspektor Danych Osobowych: w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr. ppor. Andrzejem DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kpws@ron.mil.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
5
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. PODSTAWY WYKLUCZENIA, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
1) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
6
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2) Zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższej ustawy w przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3) Zgodnie z art. 7 ust. 6 oraz 7 powyższej ustawy osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części nr 1
3) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy dla części nr 2
4) Załącznik nr 4 - Wykaz Usług Zrealizowanych ( dla każdej części osobno)
5) Załącznik nr 5 - Wzór umowy wraz z załącznikami
KOMENDANT
kmdr Tomasz POPIOŁEK
2
4. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem dedykowanej PLATFORMY ZAKUPOWEJ, o której mowa w pkt. 6 zaproszenia.
2) Wykonawca może w terminie do dnia 23.09.2022 r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia.
3) Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi zamieszczając informację na stronie prowadzonego postępowania.
4) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia. Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
5) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
6) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego.
7) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
8) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu
c) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
9) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
10) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferowana - 100%,
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
PC = ---------------------------------------- x 100
cena brutto danej oferty
11) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
12) Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
5. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
3
1) pełnomocnictwo (o ile występuje ).
2) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia. Musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 (dwóch) usług polegających na naprawie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na jednostkach pływających o wartości usługi co najmniej 40.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług (załącznik Zaproszenia nr 4 - dla każdej części osobno).
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
3) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpws.
4) Platforma zakupowa dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://kpwswinoujscie.wp.mil.pl, w zakładce BIP - PLATFORMA ZAKUPOWA.
5) Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego i formularza cenowego (odpowiednio dla danej części), które stanowią załącznik nr 1, 2 ,3 do zaproszenia oraz ZAMIESZCZONA JAKO PLIK NA PLATFORMIE, POPRZEZ KOMUNIKAT ,,ZŁÓŻ OFERTĘ".
6) Oferta musi zawierać pełen zakres asortymentu ze wskazaniem nazw, nr katalogowych lub typu sprzętu, który Wykonawca oferuje dostarczyć do Zamawiającego.
7) ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT W INNY SPOSÓB NIŻ POWYŻEJ.
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) DO ZŁOŻENIA OFERTY NIE JEST WYMAGANY KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY, PODPIS ZAUFANY CZY PODPIS OSOBISTY.
2) Termin związania z ofertą (max 30 dni) upływa w dniu 25.10.2022 r.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2) Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
4
4) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
3) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy,
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
4) Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
5) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze oferenta przedłoży Zamawiającemu ,,zestawienie kosztów" według załącznika nr 9 do wzoru umowy.
6) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze oferenta przedłoży Zamawiającemu polisę o której mowa w §12 pkt. 11 wzoru umowy.
7) Wykonawca umowy wykonujący naprawę w zakresie określonym w WPN odpowiednio dla części nr 1 i nr 2, tj. będące opisami przedmiotu zamówienia dla zadań na okrętach OTrM MW (tj. urządzenia techniczne wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających WDT) zobowiązany jest po wykonaniu naprawy lub modernizacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, wystawić ,,pisemne potwierdzenie wykonania naprawy lub modernizacji urządzenia" zgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu wydanym przez WDT (rozporządzenie MON z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji);
11. RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Portu Wojennego Świnoujście siedziba w 72-600 Świnoujście, ul. Steyera 28.
2) Inspektor Danych Osobowych: w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr. ppor. Andrzejem DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kpws@ron.mil.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
5
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. PODSTAWY WYKLUCZENIA, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
1) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
6
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2) Zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższej ustawy w przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3) Zgodnie z art. 7 ust. 6 oraz 7 powyższej ustawy osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Kontakt:8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
W zakresie procedury:
? Pani Ryszarda ALKSNIN - KOZŁOWSKA ? Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 261 24 23 23,
ZA POMOCĄ KOMUNIKATU ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" udostępnionego na PLATFORMIE.
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50640000-3
Numer dokumentu:62/P/TO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.