• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przetarg nr 2/NH/2021 na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 18,64 ha zlokalizowanej w Gdańsku oraz nieruchomości sąsiednich o łącznej powierzchni 8,82 ha.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przetarg nr 2/NH/2021 na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 18,64 ha zlokalizowanej w Gdańsku oraz nieruchomości sąsiednich o łącznej powierzchni 8,82 ha.
Standard

Dane kontaktowe

Spółka Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18 w Gdańsku (80-955) ogłasza Przetarg nr 2/NH/2021 na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 18,64 ha zlokalizowanej w Gdańsku oraz nieruchomości sąsiednich o łącznej powierzchni 8,82 ha.

Lokalizację Nieruchomości przedstawiają Załączniki nr 1 – 1 D do Dokumentacji.

W dniach 5 lub 9.11.2021 r. będzie można dokonać wizji lokalnej Nieruchomości. Przybycie i dokładną godzinę należy uzgodnić z menedżerem ds. rozwoju biznesu Panem Bartoszem Blochem e-mailem: bartosz.bloch@portgdansk.pl najpóźniej do dnia 3.11.2021 r. do godz. 17.00. Miejsce spotkania: siedziba ZMPG.

Ofertę należy złożyć na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.12.2021 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert i ogłoszenie treści ofert handlowych jest jawne i nastąpi w dniu 1.12.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie ZMPG w sali nr 9A.

Stawka Opłaty Stałej zaproponowana przez Oferenta za najem jednego metra kwadratowego powierzchni Przedmiotu Najmu nie może być niższa niż równowartość kwoty 3,50 (trzy i 50/100) złotych netto miesięcznie.

Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych na rachunek bankowy ZMPG prowadzony przez Alior Bank S.A. o numerze 84 2490 0005 0000 4600 8870 4929 tytułem: „Przetarg nr 2/NH/2021”. Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby zostało zaksięgowane na wskazanym powyżej rachunku bankowym najpóźniej do dnia 30.11.2021 r., przy czym za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania na wskazanym rachunku bankowym ZMPG. Jeżeli kwota powyższa wniesiona będzie w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, ZMPG przeliczy wniesioną przez Oferenta kwotę według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień, w którym Dokumentacja została opublikowana na stronie internetowej ZMPG.

ZMPG jest uprawniony do odwołania Przetargu oraz do zmiany warunków Przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały określone w Dokumentacji, która jest udostępniana wraz z ogłoszeniem na Stronie internetowej ZMPG: https://przetargi.portgdansk.pl/

W Dokumentacji określono w szczególności:

1) prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Przetargu;

2) sposób organizacji procesu przyjmowania ofert przez ZMPG;

3) procedurę i kryteria analizowania i wyboru ofert;

4) warunki przyszłej umowy najmu w szczególności płatności Czynszu, która to umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania po spełnieniu ewentualnych dodatkowych warunków przewidzianych w Dokumentacji, statucie ZMPG i powszechnie obowiązujących przepisach Prawa w szczególności w ustawie o portach i przystaniach morskich.

Ogłoszenie ma na celu wyłącznie zachęcenie potencjalnych najemców do udziału w Przetargu i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym ogłoszeniu, pisane wielką literą i niezdefiniowane osobno powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Dokumentacji.

Dziękujemy za wysłane grafiki.