• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przeglądy SpW na ORP HYDROGRAF

Standard

Dane kontaktowe

Opis:95/KPW/STO/2022 Przeglądy SpW na ORP HYDROGRAF z podziałem na części:
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 CZĘŚĆ I: Przegląd serwisowy łodzi roboczej PARKER 750 Baltic Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 CZĘŚĆ II: Przegląd serwisowy silników spalinowych zespołów prądotwórczych typu Cummins KTA 19-DM - szt. 3. Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 CZĘŚĆ III: Badania diagnostyczne silników głównych 6TD48- 2 szt Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/643161
Składania : 27-07-2022 10:30:00
Termin składania:2022-07-27
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
UWAGA!
Od dnia 01.08.2022r. Komenda Portu Wojennego Gdynia rozpoczyna korzystnie z nowej platformy zakupowej:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg
co oznacza, iż od tego dnia na platformie Smart Pzp będą zamieszczane procedury.
Postępowania w toku (trwające) zostaną dokończone na platformie Open Nexus.
ZAMÓWIENIE w dziedzinie OiB PONIŻEJ 431 000 EURO (wyłączone spod działania ustawy Pzp, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3)
Szanowni Państwo,
UWAGA!
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (automatycznie dokonywane sumowanie tych wartości - w rubryce "Kryteria i warunki formalne" - nie będzie miało wpływu dla oceny ofert, gdyż Zamawiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części)
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Warunkami Przetargu, które zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
UWAGA !
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:
1. Zapoznał się z WP i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
2. Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią WP;
3. Uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w WP;
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5. Zobowiązuje się - w wypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego
6. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.
7. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Wykaz zamówień - Zgodnie z zapisami rozdziału IV WP - Warunki udziału w postępowaniu (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ID 643161, 95/KPW/STO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.