• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przeglądy serwisowe sprzętu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przeglądy serwisowe sprzętu
Przeglądy serwisowe sprzętu będącego w administracji Zarządu
Zlewni w Nysie z podziałem na części:
1. Przegląd serwisowy REFORM Metrac H6X oraz REFORM
Metrac H5X
2. Przegląd serwisowy FARMTRAC 68SDT oraz DEUTZ Fahr
5120C
3. Przegląd serwisowy ramienia koszącego hydraulicznego
Marolin M600X oraz kosiarki FISCHER RML201
4. Przegląd serwisowy kosiarki samojezdnej Ferri ICUT 3
5. Przegląd serwisowy dwóch pojazdów akumulatorowych
Melex 967
6. Przegląd serwisowy rębaka
7. Przegląd serwisowy trzech silników do łodzi
Miejsce i termin składania:Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy i zeskanowanie w formacie PDF dokumenty o
których mowa w pkt 11 niniejszego zapytania należy przesłać za
pośrednictwem Platformy zakupowej - pod adresem
www.przetargi.wody.gov.pl do dnia 05.05.2022 r. godz. 10:00
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w
formie elektronicznej, Za pośrednictwem Platformy Zakupowej -
zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
www.przetargi.wody.gov.pl/wp/postępowania-przetaraow
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z
Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w
zakładce: Instrukcja dla Wykonawców
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w
postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki
wymienione w pkt 11. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były
podpisane, np. Formularz ofertowy" itd. Szczegółowy sposób złożenia
oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty,
dokumentów oraz oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy
szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po
zamieszczeniu ich na Platformie, do upływu terminu składania ofert są
one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie
Wykonawca może także przed upływem terminu składania ofert
zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces
modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana
aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania
nowej oferty.
Termin składania:2022-05-05
Otwarcie:3) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.05.2022r. do godz. 16:00.
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku
nr 4 do zapytania ofertowego.
Wykonawca winien wskazać część na którą składa ofertę. Wykonawca
może złożyć ofertę zarówno na jedną wskazaną część jak i również na
wszystkie części postępowania
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)-.
6.1. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie oc, suma gwarancyjna
winna być nie mniejsza niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy w przedmiocie zamówienia, w oparciu o
obowiązujące w danej materii przepisy techniczne - zgodnie z
obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla
zamawianych prac w zakresie objętym umową oraz z zachowaniem
należytej staranności.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): Nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: na wykonane wszystkich usług 12 miesięcy
Na akumulatory z ez. 5 24 miesiące
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena - należy przez to rozumieć cenę
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. póz. 915).
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości
przedmiotu zamówienia.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w
PLN cyfrowo i słownie zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z
przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy
płatników podatku VAT). Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty
polski).
- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w
zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania
ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. Wypełniony przedmiar
robót powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje
zawarte w przedmiarze robót i powinien być dołączony do oferty.
Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z
przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi
czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim.
Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być
zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których
Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez
Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi zał. Nr 2 do zapytania
ofertowego)
2. wypełniony formularz cenowy (wzór stanowi zał. nr 3 do zapytania
ofertowego)
3. przedstawić aktualne i spełniające wymagania ubezpieczenie OC
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: .
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i
złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
Marek Seruga nr tel. 600 927 563, Marcin Pawelczyk 603 293 450
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:WR.ROZ.2811.186.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.